logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

ผู้บริหารกรมบังคับคดี

 
นายเสกสรร สุขแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม<br>รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบังคับคดี
นายเสกสรร สุขแสง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบังคับคดี
 
นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี
นางเพ็ญรวี มาแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
 
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
นายเฉลิมชัย บัวจันอัด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
 
นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรม
นายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกรม
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้ตรวจราชการกรม
นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล
ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง ผู้ตรวจราชการกรม
ว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
 
นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
นางภัทรภร เวชรังษี
ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 1
นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 1
นายปิยชาต สงวนหงษ์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 2
นายปิยชาต สงวนหงษ์
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 2
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 3
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 3
นายชิตชัย สุทธิภูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 4
นายชิตชัย สุทธิภูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 4
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 5
นายอนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 5
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดี<br>ล้มละลาย 6
นางพัชราวรรณ เพ็ชรกูล
ผู้อำนวยการกองบังคับคดี
ล้มละลาย 6
นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
นางสาวนิรมล สุขวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
ว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
ว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
ว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น ผู้อำนวยการสำนักงาน<br>บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
นายกิติศักดิ์ ทองคำอ้น
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
นางนรมน ศศะนาวิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี
นางนรมน ศศะนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
นางบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง
นางบุษกร อักษรพาลี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>บัญชีเงินในคดี
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บัญชีเงินในคดี
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีแพ่ง
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีแพ่ง
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<br>การบังคับคดีล้มละลาย
ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย เลขานุการกรม
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
นางสาวกาญจนา หัสดี ผู้อำนวยการกองติดตาม<br>ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย<br>และประเมินราคาทรัพย์
นางสาวกาญจนา หัสดี
ผู้อำนวยการกองติดตาม
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
และประเมินราคาทรัพย์
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารการคลัง
นางกรรณิกา คงสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกอง
บริหารการคลัง
นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกอง<br>บริหารทรัพยากรบุคคล
นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
ผู้อำนวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนา<br>ระบบการบังคับคดี
นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองพัฒนา
ระบบการบังคับคดี
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการ<br>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร
นางสาวอรอุมา เก่งทางดี
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร