Page 1 - สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง - กรมบังคับคดี
P. 1

ส า ร ะ น่ า รู้
        ด้านการบังคับคดี                        แพ่ง

                  การยึด
                 ทรัพย์สิน
            การอายัด
             ทรัพย์สิน
                  การจำาหน่าย
                    ทรัพย์สิน

     พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560  จำานวน  50,000  เล่ม  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2562  จำานวน  20,000  เล่ม  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563  จำานวน  20,000  เล่ม  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2565  จำานวน  26,500 เล่ม  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     ปรับแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
   1   2   3   4   5   6