Page 1 - วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 116
P. 1

ปีที่ 22 ฉบับที่ 116 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
                 ISSN 0859-0516 http://www.led.go.th


        อำ�น�จของเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ในก�รจัดก�รทรัพย์สิน
       ของลูกหนี้ : กรณีที่ดินอันเป็นส�ธ�รณูปโภคภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติ

       ก�รจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543        วันเริ่มต้นคำ�นวณดอกเบี้ยและอัตร�ดอกเบี้ยในมูลหนี้ต�มสัญญ�จำ�นอง
       หรือจำ�นำ� : กรณีหนี้ประธ�นเป็นหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�ต�มสัญญ�

 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  ประนีประนอมยอมคว�มในศ�ล 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  ก�รใช้ง�นแฟลชไดร์ฟที่ถูกต้อง

 โทรศัพท์. 0 2881 4999 สายด่วน 1111 กด 79

 www.led.go.th
   1   2   3   4   5   6