กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กฎหมาย : Doing Business : World Bank
 กฎหมาย : Laws and Regulations
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
  ACT AMENDING THE CIVIL PROCEDURE CODE (NO. 30), B.E. 2560 (2017)
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558 (การแก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ)
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (การกำหนดให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อบังคับในเรื่องการกำหนดจำนวนค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมา)
 พระราชบัญญัติล้มละลาย
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557(แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2557 (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2557 (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
- พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
 Ministerial Regulation 2002 (Unofficial Translation)
 Ministerial Regulation No.2 2015 (Unoffcial Translation)
 ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง วิธีการเสนอราคา
 ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง กำหนดเว็บไซต์เพื่อโฆษณาประกาศขายทอดตลาดและการโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์รายวัน
 คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ 156/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการวางหลักประกัน
 ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
 ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
 ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง แบบการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 8)
 ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง แบบการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 7)
 ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีั เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559
hotline