กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
รองอธิบดีกรมบังคับคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
25/6/2565
   วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร โดยมีนางวลัชณัฏฐ์ กุลสิริอิทธิกร ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ได้มีการติดตามการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing มาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดการใช้เอกสาร เน้นการใช้งานในระบบ Paperless เพื่อรองรับระบบงานในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมบังคับคดี โดยยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และขอให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายในการให้บริการ รวมถึงร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน ทั้งนี้ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับศักยภาพกระบวนการบังคับคดีและการบริการให้กับประชาชน ตามนโยบายกรมบังคับคดี ภายใต้ พื้นฐานแนวคิด “Change Better To Be LED 5G” และขอให้ระมัดระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร จะรับไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,717สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,717สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,717สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,717สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,717สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,717   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 314,987สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 314,987สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 314,987สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 314,987สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 314,987สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 314,987สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 314,987