กรมบังคับคดี
Change Display  :
ledlogo
Officers of the Legal Execution Department (LED), the Ministry of Justice, must perform their duties and responsibilities with integrity, patience, and dedication.
If you encounter a demand for an asset, improper conduct, or fraud, by an LED officer, please contact us at 02-881-4817. For general information, please contact us at 02-881-4999.
่เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
่ยื่นคำขอรับชำระหนี้บริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัด
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
การรับฟังความคิดเห็น การยึดทรัพสินกสิกร พรบ.2475
ยื่นวางเงินค่าใช้จ่าย
nogift ไม่รับของขวัญ
regis
vision
Feedback
banners
banners
doing
banners

Activity news and updates

Volunteer news and updates

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
e-notice
แอปพลิเคชั่นกรมบังคับคดี
doing