กรมบังคับคดี
Change Display  :
ledlogo
Officers of the Legal Execution Department (LED), the Ministry of Justice, must perform their duties and responsibilities with integrity, patience, and dedication.
If you encounter a demand for an asset, improper conduct, or fraud, by an LED officer, please contact us at 02-881-4817. For general information, please contact us at 02-881-4999.
ยื่นคำขอชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์คดีล้มละลาย บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ปีงบประมาณ 2565
ยื่นวางเงินค่าใช้จ่าย
nogift ไม่รับของขวัญ
กรมบังคับคดีเปิดบริการโอนเงินในคดีแพ่ง
การรับฟังความคิดเห็น
มาตราการ covid19
e-filing-pang
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
regis
vision
thai-airways
Feedback
banners
ไกล่เกลี่ย
doing
banners

Activity news and updates

Volunteer news and updates

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
e-notice
แอปพลิเคชั่นกรมบังคับคดี
doing