Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

โครงการพัฒนานักกฏหมายภาครัฐระดับต้น
 
กลุ่มที่ 1 โครงงานการยึดอสังหาริมทรัพย์ด้วยระบบออนไลน์
กลุ่มที่ 2 โครงงานการประชุมเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย โดยระบบการประชุมทางจอภาพ
กลุ่มที่ 3 โครงงานการปรับปรุงการวางเงินทดรองค่าใช้จ่ายเพิ่มชั้นบังคับคดีและการคืนภาษีแก่ผู้ซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail)
กลุ่มที่ 4 โครงงานแนวทางในการพัฒนาการบังคับคดีกรณียึดและขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้าง่
กลุ่มที่ 5 โครงงานพัฒนากฎหมายล้มละลายเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดา
กลุ่มที่ 6 โครงงานการพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมการขายทอดตลาดห้องชุด
กลุ่มที่ 7 โครงงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเรื่องการหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากการล้มละลาย
กลุ่มที่ 8 โครงงานการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตามบทบัญญัติมาตรา 309 วรรคท้าย
            แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มที่ 9 โครงงานการร่วมรับผิดของกรรมการบริษัททางกฎหมาย
กลุ่มที่ 10 โครงงานแนวทางการใช้สิทธิเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นคู่ความในคดีเพิกถอนการขายทอดตลาด
กลุ่มที่ 11 โครงงานการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรมบังคับคดี กรณีขอขยายระยะเวลาในการชำระราคาทรัพย์
กลุ่มที่ 12 โครงงานปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อทรัพย์ กรณีศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
 
 
     
 
Web Browser Support : Internet Explorer