หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มงานวิชาการ : กรมบังคับคดี

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

    

    ปัญหาข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
    คำวินิจฉัยของศาล เรื่อง ยืม จำนอง บัญชีเดินสะพัด (ชั้นร้องขัดทรัพย์)
    การปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
    การอายัดเงินตามหมายบังคับคดี
    คำสั่งศาล เรื่อง ยืม จำนอง (ชั้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด)
    การอายัดเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
    การยึดสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร
    ข้อหารืออำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดินตามพระราชบัญญัติ
    การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
    ขอสอบถามกรณีการถอนอายัดเนื่องจากอายัดครบหนี้
    ข้อพิจารณาศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอสวมสิทธิ
    ข้อหารือแนวทางปฎิบัติการคิดค่าธรรมเนียมขายทรัพย์กรณีล้มละลายคาบเกี่ยวคดีแพ่ง
    การชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีกับการวางทรัพย์
    ข้อหารือกรณีอายัดซ้ำ
    การอายัดเงินของคู่สมรส
    การจ่ายเงินอายัด
    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
    แนวทางการบังคับคดีนายประกัน
    เรื่องน่ารู้ในคดีบัตรเครดิต
 
 
 
 
 
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,403สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,403สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,403สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,403สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,403
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,802สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,802สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,802สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,802สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,802สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,802