Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

    

 ปัญหาข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
 คำวินิจฉัยของศาล เรื่อง ยืม จำนอง บัญชีเดินสะพัด (ชั้นร้องขัดทรัพย์)
 การปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
 การอายัดเงินตามหมายบังคับคดี
 คำสั่งศาล เรื่อง ยืม จำนอง (ชั้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด)
 การอายัดเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
 การยึดสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร
 ข้อหารืออำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้าพนักงานที่ดินตามพระราชบัญญัติ
    การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
 ขอสอบถามกรณีการถอนอายัดเนื่องจากอายัดครบหนี้
 ข้อพิจารณาศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอสวมสิทธิ
 ข้อหารือแนวทางปฎิบัติการคิดค่าธรรมเนียมขายทรัพย์กรณีล้มละลายคาบเกี่ยวคดีแพ่ง
 การชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีกับการวางทรัพย์
 ข้อหารือกรณีอายัดซ้ำ
 การอายัดเงินของคู่สมรส
 การจ่ายเงินอายัด
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
 แนวทางการบังคับคดีนายประกัน
 เรื่องน่ารู้ในคดีบัตรเครดิต
 
 
 
 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer