หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มงานวิชาการ : กรมบังคับคดี

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ
 
       

 การประชุมสามัญประจำปีของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 การประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 การสัมมนานานาชาติครั้งที่ 9 ด้านการปฏิบัติงานคดีล้มละลาย ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า สาธารณรัฐสิงคโปร์  
 การประชุมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
     การประชุมการประชุมของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ)
     การประชุมการประชุมขององค์กรผู้ปฏิบัติงานด้านการล้มละลายระหว่างประเทศ (IAIR)
     การประชุมการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายภูมิภาคเอเชีย (FAIR) ครั้งที่ 7
     การประชุมสัมมนาการพิาจรณาคดีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้มีหนี้สิน
       ล้นพ้นตัว ครั้งที่ 8 และการประชุมใหญ่ระดับโลกขององค์กรระหว่างประเทศวิชาชีพล้มละลาย
       และวิชาชีพฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2552 ครั้งที่ 8
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Enforcing Contracts
 การประชุมคณะทำงาน 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย (Working Group V : Insolvency Law) ครั้งที่ 39
 การประชุม “First UNCITRAL Workshop in Asia” ณ ประเทศเกาหลี
 การประชุมสามัญประจำปี
 การประชุมเพื่อการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายแห่งอาเซี่ยน
 World Congress of INSOL International ณ ประเทศออสเตรเลีย
 พิธีลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
 
 
 
 
 
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,386สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,386สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,386สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,386สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,386
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,785สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,785สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,785สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,785สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,785สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,785