กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1. กระบวนการคดีฟื้นฟูกิจการภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน
2. การขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ (File1) (File2)
2.1 วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
2.2 คำอธิบายประกอบการยื่นคำขอรับชำระหนี้
2.3 เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้
2.4 วิธีการกรอกแบบคำขอรับชำระหนี้
3. วิธีการยื่นคำขอรับชำระหนี้
3.1 ยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน่วยงานดังนี้ (File1) (File2)
4. สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ
5. คลิปประชาสัมพันธ์วิธีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (video)
6. คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
7. แผนผังกระบวนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์