Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : สาระน่ารู้


รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560
คู่มือแนวทางการกำหนดมารตราการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
แนวปฏิบัติในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นผุ้ทำแผนและผุ้บริหารแผนของนิติบุคคล
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 (แก้ไข)
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559
หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ......
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ.2550
กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับวันที่ 6) พ.ศ.2544
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522
สสว.กับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558
ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2558
มาตรฐานความโปร่งใสในการประเมินราคาทรัพย์
ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
กฏกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2557
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และการดำเนินมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 2 กระบวนการ ดังนี้
+ 1.งานบังคับคดีแพ่ง (ระบบการจ่ายเงินส่วนได้ในคดีแพ่งผ่านระบบ e-payment)
+ 2.งานบังคับคดีล้มละลาย (การดำเนินการสอบสวนสำนวนคำขอรับชำระหนี้)
มาตรฐานความโปร่งใส ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี
ประจำปี พ.ศ.2557
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กฏระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557
ประกาศยกเลิกการคืนภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ซื้อ และการชำระค่าอากรแสตมป์
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2556
จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินกรมบังคับคดี
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2555
คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านการวางทรัพย์
รายงานการคำนวณต้นทุนผลิต ประจำปีงบประมาณ 2554 (ฉบับแก้ไข)
แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3)
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2554
มาตรฐานขั้นตอนการให้การบริการประชาชน เรื่อง การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย
ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
รายละเอียดกฏกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง
การประกาศใช้กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554
แบบพิมพ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทะแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545
กำหนดแบบพิมพ์คำขอและวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน
การวางหลักประกันและการขอคืนหลักประกัน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)
คู่มือจัดทำรายงานสถิติคดีแพ่ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 488) พ.ศ.2552
(การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์)
สรุปผลการสัมมนาโครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง กระทรวงยุติธรรม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และ ระเบียบอื่น ๆ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
บทความ เรื่อง"บังคับคดีรวมพลังทำดีเพื่อพ่อ"
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว
โครงการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ : กรมบังคับคดีได้รับประโยชน์อย่างไร
พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับ Update ล่าสุด

Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome