Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : รวมแบนเนอร์
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ
ขายทอดคลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
สายด่วน 1111 กรมบังคับคดี
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับผู้ทำแผน
LED Property ค้นหาทรัพย์ผ่านมือถือ
ซื้อขายสบายใจ โปร่งใสทุกขั้นตอน
กฎหมายใหม่ และร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขายทอดคลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
สถิติคดีต่างๆ
คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ...
100 คำถามน่าสนใจ
บทความและงานวิจัย
ตรวจสอบจำนวนเครื่องเข้าสู่ประมูลทรัพย์
กว่าจะเป็น e-Offering Auction
การประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการข้อมูลภาครัฐ GDX
International Conference in Bangkok
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
การอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น...
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมฯวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่30) พ.ศ.2560
การปรับปรุงระบบจ่ายค่าเลี้ยงชีพฯ
การอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง
Digital Currency
Digital Currency

แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2561
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
ภารกิจวุฒิสภา
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ



Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome