Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
 
    แผนผังเว็บไซด์
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซด์        
         
  เกี่ยวกับกรมบังคับคดี


    ประวัติกรมบังคับคดี

    พันธกิจและอำนาจหน้าที่

    ผู้บริหารกรมบังคับคดี

    แผนที่กรมบังคับคดี

 
 
 
 
 
  ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย

    Register (ลงทะเบียน)

    Login (เข้าสู่ระบบ)

    รายงานบุคคลล้มละลาย
 
 
  งานบังคับคดี


    กลุ่มงานวิชาการ

    กลุ่มงานนโยบายและแผน

 
 
  ประชาสัมพันธ์ข่าว


    จัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศสอบราคา
      ประกาศประกวดราคา
      พัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด

 

 
  หัวข้อบริการ


    สายตรงผู้บริหาร

    ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
       (คดีแพ่ง)

    การบริหารองค์ความรู้

    แบบฟอร์มการติดต่อราชการ

    ท่านถาม - เราตอบ
    วารสารกรมบังคับคดี
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
    หน่วยงานราชการและอื่นๆ
    รวมข่าวกิจกรรม
    100 คำถามยอดนิยม
 
 
  สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้


    สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

    รายชื่อบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำแผน
       /ผู้บริหารแผน

    ประกาศการจดทะเบียน
       เป็นผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน

    กฏกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียน
       ผู้ทำแผน

    ประกาศของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

 
 
 
  ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน


    ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน

    ขายทอดตลาดสิ่งของ

    ขายสิทธิเรียกร้อง

    ขายทอดตลาดธนาคาร

    รายงานผลการขาย

    กฏระเบียบการขายทอดตลาด

 
 
 
  กรมบังคับคดีใสสะอาด


    กรมบังคับคดีใสสะอาด

    สาระต้องรู้

    วินัยและการส่งเสริมคุณธรรม

    ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต

    ลิงค์ต่างๆเกี่ยวกับราชการใสสะอาด

 
 
  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
    สำนักงานวางทรัพย์กลาง


    ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

    ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย

    สารบบรายชื่อ ผู้ทำการไกล่เกลี่ย

    แบบคำขอไกล่เกลี่ย

    ผู้ควบคุมดูแลศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

    รายการขอไกล่เกลี่ย

    สถิติการไกล่เกลี่ย

    ประโยชน์ที่ได้รับจากการไกล่เกลี่ย

    องค์ความรู้

 
 
   
   
   
   
   
         

 

 
Web Browser Support : Internet Explorer