Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
Act Amending The Civil Procedure Code (No.30), B.E.2560 (2017)
 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Help Learning)
เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1 (.pdf)
เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 2 (.pdf)
คำถาม-คำตอบ จากการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง
คำถาม-คำตอบ จากการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง (Youtube) Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome