Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

 
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
     จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่างๆ จำนวน 5 รายการ
22/2/2561
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารอสีพรรษ และอาคาร 25 ปี กรมบังคับดคี
22/2/2561
     จัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาด A4)
15/2/2561
     ประกาศราคากลางโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561
14/2/2561
     จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
1/2/2561
     จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561)
30/1/2561
     พิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
25/1/2561
     จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
19/1/2561
     จ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
19/1/2561
     จัดจ้างผลิตแพ่นพับกรมบังคับดคี
18/1/2561
     จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี
16/1/2561
     จัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม ของกรมบังคับคดี
5/1/2561
     ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2560
     จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560
12/12/2560
     ขออนุมัติจัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่กฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และประชาชน
6/12/2560
     ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
4/12/2560
     ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
     จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สบจ.สมุทรปราการ
27/11/2560
     จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานครบรอบ 43 ปี
27/11/2560
     จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดยึดทรัพย์
24/11/2560
     จัดจ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
24/11/2560
     ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/11/2560
     จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี
20/11/2560
     ประกาศราคากลางงานปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์
16/11/2560
     โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี
16/11/2560
     จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
16/11/2560
     จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
16/11/2560
     ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์
16/11/2560
     จัดจ้างจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด
13/11/2560
     จ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
     จ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
10/11/2560
     ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)
10/11/2560
     โครงการพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App
10/11/2560
     ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
     จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
     ประกาศราคากลางโครงการเช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561
31/10/2560
     ประกาศราคากลาง โครงการเช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2560
31/10/2560
     จัดจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 5 รุ่น ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
     จ้างพิมพ์ปกหน้าและปกหลังไกล่เกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2560
     จัดจ้างเข้าเล่มปกราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2560
     ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
24/10/2560
     จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
3/10/2560
     จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3/10/2560
     จ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3/10/2560
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุุ่งสง
3/10/2560
     จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
3/10/2560
     จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไปสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
3/10/2560
     จ่้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
3/10/2560
     จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2/10/2560
     จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 21 อัตรา
2/10/2560
     จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 20 อัตรา
2/10/2560
     จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 20 อัตรา
2/10/2560
     จ้างเหมาบหริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา
2/10/2560
     จ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา
2/10/2560
     จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 1 อัตรา
2/10/2560
     จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
2/10/2560
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
30/9/2560
     จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปทำความสะอาดอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
30/9/2560
     จ้างเหมาพนักงานทั่วไปสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
     จ้างเหมาพนักงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
     จ้างเหมาพนักงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
30/9/2560
     จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
30/9/2560
     จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
     จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
30/9/2560
     จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
     จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/9/2560
     เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
30/9/2560
     เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
     เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/9/2560
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
29/9/2560
     การเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
29/9/2560
     จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
29/9/2560
     จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
29/9/2560
     ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
27/9/2560
     จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2560
     ประกาศราคากลางค่าเช่าห้องพักและค่าอาหาร โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี เพิ่มเติม
22/9/2560
     ประกาศราคากลางเช่าห้องพักและค่าอาหาร โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย
22/9/2560
     จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง
22/9/2560
     จ้างล้างทำความสะอาดแท้งค์เก็บน้ำอาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี และอาคารอสีติพรรษ
19/9/2560
     การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในรูปแบบภาษาถิ่น
18/9/2560
     การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในรูปแบบภาษาถิ่น
18/9/2560
     จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
4/9/2560
     ผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
4/9/2560
     จัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการ (Roll up) และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการวางทรัพย์
23/8/2560
     จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Animation พร้อมผลิตคู่มือสำหรับประชาชน (เนื้อหาสอดคล้องกับ Animation) โดยวิธีตกลงราคา
23/8/2560
     จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง กรมบังคับคดี
23/8/2560
     จัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการ (Roll up) ประชาสัมพันธ์กระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
22/8/2560
     จัดจ้างผลิตคู่มือกฎหมายสำหรับประชาชน ฉบับ 2 ภาษา (ภาษาไทย – อังกฤษ) โดยวิธีกรณีพิเศษ
22/8/2560
     จัดจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
22/8/2560
     ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ(เพิ่มเติม)ไตรมาส4
21/8/2560
     จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด
21/8/2560
     จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีกรณีพิเศษ
18/8/2560
     จ้างแปลพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 เป็นภาษาอังกฤษ
18/8/2560
     ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/8/2560
     สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานเดินหมายและประกาศ
16/8/2560
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
15/8/2560
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
15/8/2560
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
15/8/2560
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (แก้ไขใหม่)
15/8/2560
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
15/8/2560
     จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ อินโฟกราฟฟิก พร้อมผลิตโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
11/8/2560
     ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
10/8/2560
     สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง data Center
10/8/2560
     จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10/8/2560
     ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคาอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3,5 ศุนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/8/2560
     เช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1/8/2560
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง
27/7/2560
     ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีตกลงราคา
4/7/2560
     สร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขเพิ่มเติม)
4/7/2560
     สร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/7/2560
     โครงการจัดจ้างการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)
29/5/2560
     จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางที่ประสบอุบัติเหตุ
29/5/2560
     จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และสถานี วิทยุกระจายเสียง
22/5/2560
     จ้างเหมาบริการโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 :MONEY EXPO 2017”
9/5/2560
     สอบราคางานจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
4/5/2560
     จ้างเหมาบริการสถานที่จัดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
1/5/2560
     จัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจัดทำคู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จำเป็นให้ความรู้แก่เกษตรและประชาชนทั่วไป
24/4/2560
     จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สลิงลิฟต์ผู้โดยสาร อาคารอสีติพรรษ
18/4/2560
     จ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ2560 ไตรมาสที่3 (ระห่วางเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560)
7/4/2560
     จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสกรีน Application
5/4/2560
     จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/3/2560
     ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีตกลงราคา
23/3/2560
     จัดจ้างผลิตคู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
21/3/2560
     ราคากลางจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/3/2560
     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์
7/3/2560
     จัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6/3/2560
     ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/3/2560
     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานบังคับคดี (บัตรคิวอัตโนมัติ)
6/3/2560
     จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
1/3/2560
     ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/2/2560
     ราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22/2/2560
     จัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
17/2/2560
     จัดชื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับใช้ประจำห้องประชุมคชสาร 2-6
17/2/2560
     จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2560) โดยวิธีกรณีพิเศษ
16/2/2560
     ร่างประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/2/2560
     ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
8/2/2560
     จัดจ้างผลิตโปสเตอร์แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดี
7/2/2560
     จัดจ้างผลิตคู่มือไขปัญหาล้มละลาย (เพิ่มเติม)
25/1/2560
     จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี
20/1/2560
     จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ
20/1/2560
     จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
12/1/2560
     การจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ
9/1/2560
     โครงการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา
6/1/2560
     ราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
30/12/2559
     ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2559
     ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำโครงการระบบถ่ายทอดสดขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/12/2559
     จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559
22/12/2559
     จัดจ้างผลิตคู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (เพิ่มเติม)
20/12/2559
     เช่าระบบ ZocialEye 10 Keywords พร้อม Social media Monitoring Tool
29/11/2559
     โครงการพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมระบบบังคับคดีแพ่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/2559
     จัดจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์รายการใบเสร็จจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559) โดยวิธีกรณีพิเศษ
18/11/2559
     จัดจ้างผลิตคู่มือไขปัญหาการบังคับคดีแพ่ง
18/11/2559
     โครงการจัดจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สบจ.อุทัยธานี
10/11/2559
     โครงการจัดจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สบจ.อุทัยธานี
10/11/2559
     โครงการจัดจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยวิธีตกลงราคา สบจ.พิจิตร
10/11/2559
     ราคากลางการเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2/11/2559
     จัดซื้อเครื่องคำนวนไฟฟ้า
31/10/2559
     จัดซื้อเครื่องคำนวนเลขไฟฟ้า
25/10/2559
     จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
13/10/2559
     ราคากลางโคางการพัฒนาบำรุงรักษาระบบแพ่งและคลังข้อมูล
12/10/2559
     ผลิตกระเป๋าสกรีน Application ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาด และเว็บไซต์กรมบังคับคดี
29/9/2559
     ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2559
     ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2559
     (หมายเหตุ ฉบับที่ถูกต้อง) จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
15/9/2559
     จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
15/9/2559
     ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
15/9/2559
     ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีตกลงราคา
14/9/2559
     ประกาศราคากลางจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา
14/9/2559
     ประกาศราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีตกลงราคา
14/9/2559
     ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2
12/9/2559
     ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
9/9/2559
     โครงการ รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
9/9/2559
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร โดยวิธีตกลงราคา
5/9/2559
     จัดจ้างผลิตคู่มือกฎหมายใหม่ "พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 "ฉบับ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
5/9/2559
     โครงการปรังปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว,ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยามและถนนทางเข้าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
2/9/2559
     สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยามและถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
2/9/2559
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
2/9/2559
     ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 (70 แกรม) และกระดาษถ่ายเอกสาร เอฟ14 โดยวิธีตกลงราคา
31/8/2559
     ราคากลางสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
30/8/2559
     ราคากลางสอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
29/8/2559
     สอบราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว จำนวน 13,488 ม้วน
29/8/2559
     ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการ) เพิ่มเติม
29/8/2559
     ราคากลางจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS
26/8/2559
     ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 115 เครื่อง
23/8/2559
     ราคากลางจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ
23/8/2559
     สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
22/8/2559
     สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
22/8/2559
     ซืัอวัสดุอุปกรณ์อ่างล้างมือพร้อมการติดตั้ง
22/8/2559
     จัดจ้างผลิตหนังสือกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการ)
19/8/2559
     จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 7 รายการ (ไตรมาส 4) โดยวิธีกรณีพิเศษ
16/8/2559
     ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3, 5 และ 6
3/8/2559
     เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2/8/2559
     บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled Chiller ที่ติดตั้งไว้ ณ อาคารอสีติพรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2/8/2559
     จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2/8/2559
     จัดจ้างผลิตคู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
29/7/2559
     จ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27/7/2559
     ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคล ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/7/2559
     ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานเดินหมายและประกาศ
14/7/2559
     ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง
13/7/2559
     ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครแพ่ง 1,2,3,5
13/7/2559
     ประกาศราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 25 ปี หมายเลข 1 และ 2
13/7/2559
     ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)
5/7/2559
     จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ ของอาคาร 25 ปี
30/6/2559
     ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการ)
30/6/2559
     โครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี
15/6/2559
     ประกาศราคากลางโครงการประชุมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)
15/6/2559
     ผลิตคู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
6/6/2559
     จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับคอมพิวเตอร์
6/6/2559
     โครงการจัดจ้างแสดงนิทรรศการเผนแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและให้คำปรึกษากฎหมายในงาน มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครังที่ 16 ประจำปี 2559
30/5/2559
     จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
17/5/2559
     ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/5/2559
     ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/4/2559
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/3/2559
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/3/2559
     จ้างเหมาบริการนิติกรเชี่ยวชาญ
10/3/2559
     จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานรักษาความปลอดภัย
10/3/2559
     จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานวิทยุสื่อสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย
10/3/2559
     จัดจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์กระจกพร้อมติดตั้ง
8/3/2559
     ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/3/2559
     จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 1 รายการ
3/3/2559
     จ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2559
     จัดจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์รายการใบเสร็จจำนวน 5 รายการ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ
24/2/2559
     สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
2/2/2559
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง
11/1/2559
     จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม และพันธกิจของกรมบังคับคดี
23/12/2558
     จัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
16/12/2558
     จัดจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์รายการใบเสร็จจำนวน 3 รายการ
16/12/2558
     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2558
     หนังสือรายงานประจำปี 2558
9/12/2558
     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2558
     จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
18/11/2558
     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
17/11/2558
     ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์
16/11/2558
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2558
     ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
6/11/2558
     ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
6/11/2558
     ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/11/2558
     ราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
4/11/2558
     ตกลงราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกรมบังคับคดี
4/11/2558
     ราคากลางการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ จำนวน 10 เครื่อง
30/10/2558
     ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 80 ตัว
30/10/2558
     ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังัคบคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
30/10/2558
     ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
30/10/2558
     ตกลงราคาจัดจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 3 รายการ
29/10/2558
     ตกลงราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ
22/10/2558
     จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย แบบ 4 ที่ นั่ง
16/10/2558
     ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2558
     การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
13/10/2558
     จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12/10/2558
     จัดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โครงการปฏิบัติงานฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
8/10/2558
     ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/10/2558
     จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
22/9/2558
     เช่าพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานการบังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
25/8/2558
     เช่าอาคารสำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
25/8/2558
     เช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
25/8/2558
     เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
25/8/2558
     เช่าอาคารสำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
25/8/2558
     เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี
25/8/2558
     เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 และสำนักบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
25/8/2558
     ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/8/2558
     จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานและปรับปรุงแผนที่โครงการนำระบบสารสนเทศภูมิศ่าสตร์ (GIS)มาใช้ในการพัฒนางานบังคับคดีแพ่งและงานคดีล้มละลาย
25/8/2558
     จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
25/8/2558
     เช่าตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน
25/8/2558
     จ้างบำรุงรักษาชุดซอฟแวร์ระบบป้องกันไวรัส
25/8/2558
     เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ
25/8/2558
     จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารกรมบังคับคดี และอาคารอสีติพรรษ
25/8/2558
     จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดยวิธีพิเศษ
25/8/2558
     จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ
25/8/2558
     จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 5 รายการ (ไตรมาสที่ 4) โดยวิธีกรณีพิเศษ
15/7/2558
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/7/2558
     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
13/7/2558
     โครงการประชุมว่าด้วยการบังคับคดีกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี่ใต้) โดยวิธีพิเศษ
6/7/2558
     โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกิจกรมบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและให้คำปรึกษากฎหมายในงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน
26/6/2558
     ผลิตแผ่นพับและคู่มือต่างๆ ของกรมบังคับคดี
3/6/2558
     จ้างอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ ของอาคารจอดรถ
25/5/2558
     ผลิตแผ่นพับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
24/4/2558
     ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
6/2/2558
     ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
6/2/2558
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
3/2/2558
     เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
29/1/2558
     การจัดซื้อจัดจ้าง
5/1/2558
     ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/11/2557
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
19/11/2557
     ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/11/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
13/11/2557
     ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง
11/11/2557
     ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
10/11/2557
     สอบราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา
1/11/2557
     ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/10/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
24/10/2557
     ราคากลาง กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
21/10/2557
     เครื่องฟอกอากาศ
21/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 6
21/10/2557
     ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/10/2557
     ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
17/10/2557
     ราคากลางซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
17/10/2557
     ราคากลางจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก
17/10/2557
     ราคากลางสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี และตู้เย็น
17/10/2557
     ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
14/10/2557
     ราคากลางเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง
10/10/2557
     ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/10/2557
     ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 25 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
1/10/2557
     ซื้อเครื่องโทรศัพท์
23/9/2557
     จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
17/9/2557
     เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครา 1 และ 2
17/9/2557
     เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ
16/9/2557
     จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานและปรับปรุงแผนที่โครงการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
12/9/2557
     เช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
12/9/2557
     เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
12/9/2557
     เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสาร
12/9/2557
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
12/9/2557
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
12/9/2557
     เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
12/9/2557
     เช่าตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน
12/9/2557
     เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
12/9/2557
     จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled Chiller
12/9/2557
     จ้างบำรุงรักษาลิฟต์อาคารกรมบังคับคดี และอาคารอสีติพรรษ
12/9/2557
     จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
12/9/2557
     เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
12/9/2557
     จ้างบำรุงรักษาชุดซอฟแวร์ระบบป้องกันไวรัส
12/9/2557
     เช่าระบบเครือข่าย MPLS สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสี ส่วนย่อยพิมาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี
12/9/2557
     จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
12/9/2557
     จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมฯ
12/9/2557
     ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 10,000 รีม โดยวิธีพิเศษ
12/9/2557
     ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
10/9/2557
     ประกาศราคากลางจ้างเดินระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์
10/9/2557
     ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง
5/9/2557
     ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2557
     ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/8/2557
     ประกาศราคากลาง ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/8/2557
     เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
21/8/2557
     ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/8/2557
     สอบราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
18/8/2557
     ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีภายในห้องขายทอดตลาด โครงสร้างพื้นโครงเหล็ก งานพื้นไม้ งานสี ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
15/8/2557
     ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง สำหรับจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยวิธีตกลง
25/7/2557
     ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยปัญหาในกระบวนการบังคับคดีอันเกิดจากข้อตกลงยกเว้นมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยวิธีตกลง
25/7/2557
     ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ พร้อมบริการทัวร์ เพื่อนำคณะไปอบรมศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรณีศึกษาการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยวิธีพิเศษ
25/7/2557
     ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ พร้อมบริการทัวร์ เพื่อนำคณะไปอบรมศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี : กรณีศึกษาระบบงานการบังคับคดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีพิเศษ
25/7/2557
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome