Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบถ่ายทอดสดขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30/3/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2560
     ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคตรงการการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
29/3/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27/3/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัo ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
27/3/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับดคีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2560
     ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/3/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชสำนักงานบังคับดคีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/2/2560
     ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการระบบถ่ายสดขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)
31/1/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/1/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัฯฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/1/2560
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมบังคับคดีแพ่งใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/1/2560
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
30/12/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28/12/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
19/12/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบในการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในภายนอก แบบ Web Service online Real time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8/11/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/11/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาะระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
27/10/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/10/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ จำนวน 13,488 ม้วน
30/9/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3, 5, 6 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
27/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยาม และถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
22/9/2559
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
22/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยาม และถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
22/9/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
20/9/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ผ่านตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชยน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
12/9/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั้น แบบดับเบิ้ลแคบ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/8/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ โดยวิธีสอบราคา
9/8/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบ้งคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/7/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/7/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
22/6/2559
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/6/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)
1/6/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/4/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
     ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/2/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
21/1/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/1/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
14/1/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 29 เครื่อง
7/1/2559
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 2
29/12/2558
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 480 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2558
     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2558
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ (12 หน่วย) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/12/2558
     ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2558
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
11/11/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/10/2558
     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/8/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์
5/8/2558
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
24/7/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน บ้านพักฯ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
30/4/2558
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
13/3/2558
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
13/3/2558
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
12/3/2558
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
4/2/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ จำนวน 13 เครื่อง และเครื่อง GPS นำทาง จำนวน 26 เครื่อง
16/1/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 19 ชุด
13/1/2558
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
26/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 ราย จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
17/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
16/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
11/12/2557
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 34 เครื่อง
4/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
4/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง
27/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
26/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเครื่องฟอกอากาศ
24/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ
21/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟอกอากาศ
21/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
14/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
13/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อโทรทัศน์และตู้เย็น
11/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น
11/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง
31/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง
31/10/2557
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
29/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์
20/10/2557
     ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
20/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย พร้อมติดตั้ง
14/10/2557
     ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ พร้อมติดตั้ง
9/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ พร้อมติดตั้ง
6/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ
25/9/2557
     ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/9/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน
15/9/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10/9/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด
26/8/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
25/8/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
13/8/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร
1/8/2557
     ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อโทรทัศน์สีและตู้เย็น
28/7/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
25/7/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก
23/7/2557
     ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง
18/7/2557
     ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/7/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 20 ตัว
26/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 25 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง
26/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
23/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
18/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
12/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
11/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/5/2557
     ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก (ครั้งที่ 2)
21/2/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดินสายและติดตั้งรางเก็บสาย
4/2/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
4/2/2557
     ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/1/2557
     ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/1/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28/1/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
10/1/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
10/1/2557
     ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็
9/1/2557
     ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรื้อถอนผนังเบา ขนย้ายครุภัณฑ์ ของกองบังคับคดีล้มละลาย 6
3/12/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน
2/12/2556
     ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/11/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
18/11/2556
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว
7/11/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง
18/10/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมการติดตั้งเพื่อใช้ในการประชุม ประจำห้องประชุม คชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี
11/10/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
8/10/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องโทรสาร
25/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
25/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
24/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
20/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 24 เครื่อง
11/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
5/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น จำนวน 31 เครื่อง
4/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดและอุปกรณื พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
26/8/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23/8/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 3,4,5 อาคารกรมบังคับคดี
22/8/2556
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7/8/2556
     ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
26/7/2556
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/7/2556
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/7/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/7/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1/7/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/6/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
21/6/2556
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
20/6/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14/6/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
11/6/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์
6/6/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง
21/5/2556
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครืองอ่านบาร์โค้ด (Barcode) และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง
29/4/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน และปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้ง ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี จำนวน 7 ชุด
22/4/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/4/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดหมุนอัตโนมัติ 360 องศา พร้อมการติดตั้ง
9/4/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ
2/4/2556
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
12/3/2556
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7/3/2556
     ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
8/1/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/10/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8/10/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาท ภารกิจกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/10/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/9/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2555
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
18/9/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน 100 ชุด
17/9/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบจอแสดงผลประชาสัมพันธ์
6/9/2555
     ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (IPAD3) จำนวน 29 เครื่อง
5/9/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ระบบจอแสดงผลประชาสัมพันธ์
4/9/2555
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3/9/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
17/7/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
17/7/2555
     ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม แบบไฟฟ้ามือโยก
16/7/2555
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม แบบไฟฟ้ามือโยก
16/7/2555
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องโทรสารใช้กระดาษธรรมดา
12/7/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
10/7/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องบันทึกภาพวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล
6/7/2555
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม แบบไฟฟ้ามือโยก
5/7/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
5/7/2555
     ชี้แจงข้อพิจารณ์ของคกก.กำหนดร่างขอบเขตของงานTOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3/7/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
22/6/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Harddisk แบบ SAS6 15,000 รอบ ขนาด 300 GB และ Memory และ DDR2 ขนาด แผงละ 4 ฌฺ ห 667 MHz
23/4/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
12/4/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์
10/4/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม
4/4/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม
23/3/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
14/2/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
31/1/2555
     ขอยกเลิกการประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
27/1/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4/11/2554
 
*** ประกาศเก่า : Click Here ***

Web Browser Support : Internet Explorer