กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
ประกาศผู้ชนะการซื้อการจ้าง : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการซื้อการจ้าง
subject
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
icon4 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับกองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
20/10/2564
icon4 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
20/10/2564
icon4 ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
20/10/2564
icon4  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/10/2564
icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6018
18/10/2564
icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6020
18/10/2564
icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6027
18/10/2564
icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787
18/10/2564
icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2068
18/10/2564
icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8169
18/10/2564
icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 3กด 8330
18/10/2564
icon4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กด 8280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2564
icon4 ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2564
icon4 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ฮล 6027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มช่วยอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/10/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
8/10/2564
icon4 ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
5/10/2564
icon4 ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/10/2564
icon4 ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับฝ่ายรักษาทรัพย์
5/10/2564
icon4 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
5/10/2564
icon4 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/10/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง โดยวิธีเแพาะเจาะจง
30/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไข
30/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (e-bidding)
30/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 18,000 รีม โดยวิธีคัดเลือก
30/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร ๒๕ ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ ๑,๒,๖,๗ สบก.1,3,5 สบก.1(ส่วนย่อย) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
30/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
icon4 จัดจ้างผลิต Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2564
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566 – 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้วกรมบังคับคดี บริเวณติดกับธนาคารกรุงไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว บริเวณด้านหน้าห้องหมายเลข 4 ชั้น 5 กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหลังคา และประตูเปิด-ปิด โกดัง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
21/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คอัพประตู กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
17/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขนย้ายตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
17/9/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
16/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
16/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
16/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 511 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ โดยวิธีคัดเลือก
16/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำบ่อน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย
15/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองเรซิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2564
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
13/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ฮิตาชิ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
10/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ไทจี อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีล้มละลายส่วนกลาง (ล.47 ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำปกหน้า ปกหลัง สำนวนกลางสีน้ำตาลคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/9/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย
8/9/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 25 ปี มิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2564
icon4 จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำนักงานกองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2564
icon4 ซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้อำนวยการกลุ่ม สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2564
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
31/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2
31/8/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าจอมอนิเตอร์ เครื่องปรับอากาศ Mc Quay Cooled Chiller
27/8/2564
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องกดบัตรคิว กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2564
icon4 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
icon4 จัดจ้างทำฉากกั้นกันโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 124 - 125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
icon4 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
24/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแฟ้มตรากรมบังคับคดี A4 จำนวน 600 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติีกเกอร์บาร์โค้ด (ติดสำนวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์
24/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงกระถางต้นไม้บริเวณด้านหน้าห้องประชุมคชสาร ๑ ชั้น ๒ และปรับปรุงบล๊อกแก้วจุดนั่งพักประชาชน ชั้น ๑ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมโต๊ะวางแจกัน พร้อมปรับปรุงทำสีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราหมากรุก และค้อนไม้สัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3 กศ 8156 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
icon4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ญฮ 2068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
icon4 จัดจ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดาน กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วเพดาน ห้องบริการประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นยางกันลื่นสำหรับใช้กับตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
icon4 ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP4054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/8/2564
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย
17/8/2564
icon4 ซื้อกระดาษสี 150 แกรม และกระดาษสี 240 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2564
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง
16/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพหานคร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2564
icon4 ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สีทดแทนของเดิม ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ "มิตซูบิชิ" อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกับระบบ GFMIS รุ่น HP Laserjet P1102w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น RICOH SP C310S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกพร้อมอุปกรณ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำดีและวาล์วดับเพลิงพร้อมซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อท่อบริเวณดาดฟ้าอคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/8/2564
icon4 จัดซื้อป้ายสแตนเลสสำหรับใส่กระดาษโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2564
icon4 ผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 124 - 125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2564
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2/8/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นตะแกรงรอบ สำหรับใช้ในราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า กลุ่มช่วยอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนย่อย) โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้นิรภัย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
icon4 จัดซื้อเครื่องคำนวนเลขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบ ก.พ. 7 จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายไฟ ขนาด 100 เมตร สำหรับใช้กับเครื่องพ่นละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/7/2564
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
29/7/2564
icon4 เชื่อมอาร์กอนด้วยลวด บริเวณด้ามจับ สแตนเลสในลิฟท์เดี่ยว
29/7/2564
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์
29/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wifi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ณ อาคารศูนย์ราชการฯ ชั้น ๒ ละชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณด้านหลังห้องท่านรองอธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/7/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784
19/7/2564
icon4 ประกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ห้อง server ชั้น 9 ฝั่งลิฟท์คู่ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารอสีติพรรษ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2564
icon4 ผลิตวารสารกรมบังคับคดี 124 - 125
6/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแยกสวิทช์ไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2564
icon4 ซื้อหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2564
icon4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น โดยวิธีเฉพาะเจ้าจง
5/7/2564
icon4 ซ๋อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
5/7/2564
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมชั้น 9
5/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมผ้าม่านหลุยส์ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/7/2564
icon4 ซื้อซองใส่เอกสารจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/7/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/7/2564
icon4 ซื้อแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Future board) และกาวสองหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2564
icon4 ซื้อกุญแจประตู บานสวิง 2 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2564
icon4 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/6/2564
icon4 จัดจ้างทำฉากกั้นกันโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2564
icon4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กด 8280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/6/2564
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4
16/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ และ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว ห้องเก็บเอกสาร ชั้น ๓ อาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะเก้าอี้ และทำสีโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
9/6/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/6/2564
icon4 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8/6/2564
icon4 จัดซื้อผ้าใบรางน้ำฝน พร้อมท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/6/2564
icon4 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
8/6/2564
icon4  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพระและห้องประชุมเล็กหน้าห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
icon4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
icon4 ค่าจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ อาคาร 25 ปี ไปยังอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
5/6/2564
icon4 ค่าจ้างขนย้ายสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนแยก) ไปยังอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
5/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดานและทาสี บริเวณห้องน้ำชั้น 1 อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/6/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มงานบัญชีและบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/6/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานพิมพ์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/6/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้พ่นยา พร้อมการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางห้องผู้บริหารชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/6/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพ่นละอองฝอย และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro X551dw (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
31/5/2564
icon4 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องกดบัตรคิว กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
31/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2564
icon4 จัดซื้อเต็นท์บังแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2564
icon4 จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/5/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6544
27/5/2564
icon4 จัดจ้างทำป้ายต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขทะเบียน ฮล 6029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
icon4 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 5993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3661 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดควบคุมระบบปั๊มน้ำ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฝาบ่อเกรอะและซ่อมแซมพื้นที่โดยรอบบ่อ จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 2 และชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/5/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีฯ
20/5/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้บริหาร
20/5/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
20/5/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
20/5/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1
20/5/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6
20/5/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
20/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำรั่ว อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/5/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หน้าลิฟท์ตึก 25 ปี ชั้น 1
19/5/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมชั้น 9
19/5/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
19/5/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/5/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีฯ
19/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและปูพื้นกระเบื้องยางใหม่ ลิฟท์โดยสาร อาคาร 25 ปี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
18/5/2564
icon4 จ้างซ่อมเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
18/5/2564
icon4 จัดจ้างทำป้ายทองเหลือง
18/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คอัพประตูบานสวิง กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2564
icon4 จัดซื้อเพิ่ม Ram คอมพิวเตอร์
14/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ลิฟท์คู่ (ตัวขวา) และลิฟท์ลานจอดรถ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 25 ปี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
icon4 ซื้อกล้อง WEBCAM LOGITECH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
icon4 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับธนบัตร สำหรับใช้ในราชการกองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายรักษาทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (PM) ตู้แผงสวิทซ์รวม และหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี
7/5/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (PM) ตู้แผงสวิทซ์รวม และหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/5/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/5/2564
icon4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5991 กรุงเทพมหานคร
30/4/2564
icon4 เช่าเต้นท์พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดเตรียมพื้นที่ให้กับผู้ที่ได้เข้ารับการตรวจ (COVID - 19)
28/4/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องหมวดยานยนต์ และห้องรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2564
icon4 จัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
icon4 จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรเก็บสำนวนคดีดำ – แดง (สีเขียวเข้ม) จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮบ 1567
25/3/2564
icon4 การจัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2564
icon4 จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายในการจัดโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/3/2564
icon4 การจัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศในการจัดโครงการ การบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/3/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ เบรคเกอร์ และแมกเนติก KMC 1 ลิฟท์โดยสาร ฝั่งลิฟท์คู่ ห้องควบคุมลิฟท์ (ตัวขวา) อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/3/2564
icon4 จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับคดีทางปกครอง รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทะลวงท่ออุดตัน จำนวน 93 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/3/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แมกเนติก KAD,KMY (ในตู้ควบคุม) ลิฟท์โดยสาร ฝั่งลิฟท์คู่ (ตัวขวา) อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรีโมทสั่งเปิดประตูพร้อมติดตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/3/2564
icon4 ผลิตสติ๊กเกอร์ข้อความแก้ไขหนังสือสาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ และหมึกเครื่องบวกเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2564
icon4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน ฮล 6029
8/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกไนล่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2564
icon4 จัดจ้างทำโลโก้กรมบังคับคดีทองเหลือง
2/3/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/3/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/3/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/3/2564
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
24/2/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งแผ่นยางกันลื่น บริเวณทางลาดสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/2/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร ทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/2/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/2/2564
icon4 จัดจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/2/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดA 4 (กองบังคับคดีล้มละลาย 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/2/2564
icon4 ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/2/2564
icon4 ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮบ 1567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/2/2564
icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮบ 1567
16/2/2564
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 3
16/2/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ ลิฟท์เดี่ยว อาคารกรมบังคับคดี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/2/2564
icon4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮล 5978
10/2/2564
icon4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787
10/2/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ดดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
4/2/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำตันบริเวณอ่างล้างมือ ห้องผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/2/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/2/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรเก็บสำนวนคดีดำ – แดง (สีม่วง) จำนวน 4,000 แผ่น (กองบังคับคดีล้มละลาย 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/2/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/2/2564
icon4 ซ่อมระบบ Soft ware และอุปกรณ์ Hard ware เครื่อง Ipad Control ห้องควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
28/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จและวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/1/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/1/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ สำหรับใช้ในสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า กองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/1/2564
icon4 เครื่องอ่านบาร์โค้ด สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
19/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/1/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/1/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 6042
15/1/2564
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮล 6018
15/1/2564
icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ฮล 5991
15/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/1/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณโรงอาหารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในห้องทำงานท่านรอง 2 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2564
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแฟ้มสำนวนคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2564
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
5/1/2564
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/12/2563
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนธันวาคม 2563
29/12/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ
29/12/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 10 รายการ
29/12/2563
icon4 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
29/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2563
icon4 จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2563
icon4 จัดซื้อรถเข็นสี่ล้อ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
21/12/2563
icon4 จัดซื้อเครื่องคำนวณไฟฟ้า สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
21/12/2563
icon4 จัดจ้างผลิต Backdrop และRoll up สำหรับใช้ในงานโครงการ Open House โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2563
icon4 จัดจ้างในการเช่าจอ LED P3 สำหรับใช้ในโครงการ Open House โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด สำหรับใช้ในสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมกระจก กองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2563
icon4 โทรทัศน์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในงานราชการห้องขายทอดตลาดทรัพย์
18/12/2563
icon4 โทรทัศน์พร้อมติดตั้งสำหรับใช้งานราชการกลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม
18/12/2563
icon4 ซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ทดแทนของเดิม
17/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
icon4 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม
17/12/2563
icon4 (แก้ไข) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้นและพัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้นและพัดลมโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
icon4 จัดจ้างปรับปรุงห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คระบบภาพและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประกอบด้วย ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก และตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2563
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮย 3784
17/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงตีเส้นจราจร อาคารจอดรถ 9 ชั้น และบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำฝนและตกแต่งฝ้าที่ชำรุดภายในอาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นห้องทำงานกองบริหารทรัพยากรบุคคลและห้องทำงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น ๒ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2563
icon4 โทรศัพท์ไร้สาย สำหรับใช้ในราชการกองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
15/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/12/2563
icon4 จัดจ้างผลิตกล่องอะคริลิกครอบถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/12/2563
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
4/12/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเครืี่องปรับอากาศ งานพิมพ์ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเครืี่องปรับอากาศ ฝ่ายเก็บสำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระยยปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องบาร์โค๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว(ไฟฟ้า)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 สำหรับโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2563
icon4 จัดจ้างรถตู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/12/2563
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮภ 3665
2/12/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2563
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
1/12/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงม่านห้องทำงานผู้เชี่ยวชาญคดีล้มละลาย อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2563
icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน 3 กด 8330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2563
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41 - 6545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการเช่าชุดพิธีสงฆ์ ชุดถวายพระ ชุดโต๊ะเก้าอี้ และดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรื้อถอนเครื่องฟอกอากาศพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดาน และซ่อมแซมขอบยางกันซึมห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจก อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2563
icon4 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6018
16/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำ ซ่อมตะแกรงเหล็ก และทาสีกันสนิมฝาตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2563
icon4 จัดจ้างผลิตป้ายไวนิล และBack Drop
13/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงป้อม บริเวณศาลพระพรหมและศาลตายาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2563
icon4 จัดซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องติดบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำซองสีน้ำตาลเอ 4 ไม่ขยายข้าง(กลุ่มประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2563
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5
12/11/2563
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
12/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาชั้นดาดฟ้าและปรับปรุงฝ้าระแนงชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วบริเวณฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างแทงค์น้ำ อาคารกรมบังคับคดี อาคารอสีติพรรษ และอาคาร ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อน สถาบันพัฒนาการบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คอัพประตูบานสวิง ห้องช่างซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2563
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
9/11/2563
icon4 จัดซื้อโปรแกรม Photoshop Premiere Pro และillustrator
9/11/2563
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ
6/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/11/2563
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
4/11/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ฮล 5978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2563
icon4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน ฮล 6042 กทม
3/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษแบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารในพื้นที่ของกรมบังคับคดี
30/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คประตูไม้ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคิ้วติดขอบประตู ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
icon4 จัดจ้างทำโล่รางวัลสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด และบุคคลต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2563
icon4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน 3กด 8280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงทาสีศาลพระพรหม และศาลตายาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมฟุตวาล์วในแท๊งค์น้ำ อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2563
icon4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ฮบ 1567
26/10/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน 3 กศ 5156
26/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภุมิ
22/10/2563
icon4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563
22/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและติดตั้งทางลาดสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2563
icon4 ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563
22/10/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ญฮ 2068
22/10/2563
icon4  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ฮล 6018
22/10/2563
icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 5997
20/10/2563
icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ทะเบียน ฮล 6003
20/10/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2066
20/10/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ เลขทเบียน ฮภ 3668
20/10/2563
icon4 ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2078
20/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2563
icon4 การจัดจ้างทำป้ายทองเหลือง จำนวน 1 อัน
19/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
19/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊อกอ่างล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
icon4 จัดจ้างซ่อมแซมป้ายบอกทางพื้นต่างระดับทางเดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอนโทรลวาล์วน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
icon4 จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2563
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/10/2563
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/10/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
9/10/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/10/2563
icon4 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
5/10/2563
icon4 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/10/2563
icon4 ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/10/2563
icon4 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับกลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย
5/10/2563
icon4 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
5/10/2563
icon4 ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
5/10/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ
29/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินสายเมนโทรศัพท์ 10 คู่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างนำสายนอกเข้าระบบ PABX จำนวน 10 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/9/2563
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
29/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
28/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
28/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
28/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2563
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมบังคับคดี โดยวิธัเฉพาะเจาะจง
25/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2563
icon4 จัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 123
24/9/2563
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2563
icon4 หนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
24/9/2563
icon4 น้ำดื่ม สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
24/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2563
icon4 จัดจ้างผลิตถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/9/2563
icon4 จัดจ้างถ่ายภาพผู้บริหาร
22/9/2563
icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและซองขาว
22/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์บารืโค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แบบคำขอรับชำระหนี้ ฟ.20 คดี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)
21/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ปกสำนวนหน้า - หลัง คดี บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2563
icon4 จัดซื้อ สายสัญญาน Display Port to VGA และเครื่องบันทึกรายการขาย ลงแฟลชไดร์
21/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2563
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนกันยายน 2563
21/9/2563
icon4 ซื้อสติ๊กเกอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
icon4 ซื้อวัสดุอุปกร์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
icon4 จัดซื้อแฟ้มตรากวาง 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
icon4 เรื่อง จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงม่านปรับแสงห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมยางขอบกระจก ห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สีดำ ยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (เลขทะเบียน ฮย 3786)
15/9/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 21 รายการ
15/9/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่้อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
15/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 3
14/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
14/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ทะเบียน ฮย 3784)
14/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าสถานที่และบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
14/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการเช่าสถานที่และบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
14/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงบันไดทางเชื่อมระหว่างอาคารกรมบังคับคดี และอาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จัดซื้อตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่าสถานที่และบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
11/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในการจัดงานมหกรรมไกล่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
10/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ (สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/9/2563
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริิการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟท์ อาคาร 25 ปี "มิตซูบิชิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟท์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโช๊คประตูกระจกบานสวิงแบบฝังพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบานพับหน้าต่างบานกระทุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการเครื่องเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบอร์ดเสียบกระดาษโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมเพดาน กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/9/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
1/9/2563
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563
1/9/2563
icon4  ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/8/2563
icon4 จัดจ้างทำความสะอาดพื้นพรม ห้องประชุม ชั้น 9 กรมบังคับคดี
27/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2563
icon4 การจัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 121 - 122
27/8/2563
icon4 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2563
icon4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
26/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าสถานที่และบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ส่วนกลาง ประจำปี 2563
24/8/2563
icon4 การจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
21/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มปกราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/8/2563
icon4  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/8/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน ฮย 3786 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์ซิงค์ห้องครัว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/8/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/8/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีฝ้าเพดานห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/8/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
31/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
23/7/2563
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563
22/7/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ทดแทนของเดิมและปรับปรุงห้องชุมสายโทรศัพท์อาคารกรมบังคับคดี (อาคาร ๙ ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งสายแลนสำหรับกล้องวงจรปิด
20/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ (สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/7/2563
icon4 การเช่าเต้นท์พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563
16/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง
15/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร กองบังคับคดีล้มละลาย 2
15/7/2563
icon4 การจัดจ้างผลิตถุงผ้าสปันบอนด์
14/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED 18 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2563
icon4 จัดจ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/7/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการซ์้อการจ้าง จัดจ้างทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ(สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2563
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
2/7/2563
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
1/7/2563
icon4 จัดจ้างผลิตแผ่นพับและโปสเตอร์การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
1/7/2563
icon4 จัดจ้างผลิตพัดประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
1/7/2563
icon4 จัดจ้างทำแฟ้มตรากรมบังคับคดีจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2563
icon4 จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ ไตรมาส 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกกลิ้งสร้างภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกกลิ้งสร้างภาพ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตและติดตั้งฝาปิดบ่อน้ำเสียโรงอาหาร อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
icon4 ซื้อถุงขยะสีชา ขนาด 30x40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
icon4 ซื้อแผ่นรองเจาะเอกสารสำหรับเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติีกเกอร์บารืโค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563
24/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของกองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/6/2563
icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี
18/6/2563
icon4 จัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2563
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องท่านผู้บริหารและกลุ่มช่วยอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/6/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ของฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2563
icon4 จัดซื้อ Adapter
29/5/2563
icon4 จัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 120
29/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
29/5/2563
icon4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/5/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟท์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/5/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบวางทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก
20/5/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สีดำ ยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/5/2563
icon4 จัดซื้อ User ID ลายเส้นภาพอินโฟ กราฟฟิก
14/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมแสตนด์ขาตั้งสำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
8/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/5/2563
icon4 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้อัลลอย
8/5/2563
icon4 จัดซื้อเครื่องมินิพีซี กลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8162 กรุงเทพมหานคร
5/5/2563
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/5/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟท์ ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/5/2563
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ฟลิฟชาร์ท แบบตั้ง 3 ขา และกระดาษฟลิปชาร์ท สำหรับใช้ในการจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
28/4/2563
icon4 จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/4/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้ง กริ่ง/ออดประตูไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้ง กริ่ง/ออดประตูไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าางซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณโรงอาหารของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮภ 3661 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเชคระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8164 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ
24/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
22/4/2563
icon4 ซ่อมแซมตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือน เหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง
22/4/2563
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
icon4 จัดซื้อปลั๊กไฟ 3 ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
icon4 จัดจ้างทำซองหนังประจำตัวพนักงานบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องอากาศ สบก.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3785 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮภ 3668 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะกรมบังคับคดี จ้างทำชั้นเหล็กเก็บกล่องสำนวนที่สถานรักษาทรัพย์ (โกดัง 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8176 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนค์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/4/2563
icon4 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
15/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8177 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
15/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เลขทะเบียน 3กศ 8156 โดยวิธีเฉพาะาเจาะจง
15/4/2563
icon4 จัดจ้างผลิตแผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแผ่นพับ QR CODE คู่มือภารกิจ กรมบังคับคดี
14/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ผอ.กลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย กองบังคับคดีล้มละลาย 1
13/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟาไว้สำหรับรับรองแขกของผู้บริหาร โดยวิะีเฉพาะเจะจง
13/4/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน พร้อมจัดส่งและประกอบติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เขตมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
9/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
9/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องขายทอดตลาด
9/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ
9/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ
9/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง และปรับปรุงระบบกันซึม พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/4/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/4/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 7 รายการ
3/4/2563
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/4/2563
icon4 ทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
icon4 พิมพ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน(กองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8169 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8176 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กด 8292 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/3/2563
icon4 จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เลขที่ 3 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
31/3/2563
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 10 รายการ
27/3/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สบก.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ LED CAFE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี โยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE สำหรับปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2563
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาอาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อนหลังประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟสามตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
icon4 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 16 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน อล 6029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียบ ญฮ 2068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร
26/3/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮย 3785 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8178 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมนเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 5987 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6020 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2563
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสารประจำเดือนมีนาคม 2563
19/3/2563
icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
18/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2563
17/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีฌแพาะเจาะจง
13/3/2563
icon4 จัดจ้างพิมพ์ปกหน้า-ปกหลังไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2563
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/3/2563
icon4 จัดจ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/3/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
6/3/2563
icon4 จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง
6/3/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/3/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉาะเจาะจง
5/3/2563
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปร้น ยี่ห้อ HP โดยวิธีเฉาะเจาะจง
5/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพ่วงแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8177 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8169 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ต สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา
3/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องชุมสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/3/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/3/2563
icon4 โครงการจ้างก่อสร้างห้องขายทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/2/2563
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/2/2563
icon4 จัดซื้อนาฬิกาดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่บริการประชาชนของกองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบานพับหน้าต่างบานกระทุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/2/2563
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมบังคับคดีด้านการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
20/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้น ยี่ห้อ HP
17/2/2563
icon4 จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/2/2563
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย” สำหรับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
13/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/2/2563
icon4 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2563
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ
4/2/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/2/2563
icon4 จัดซื้อกระดาษกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/2/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
3/2/2563
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
3/2/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/1/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์
30/1/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2563
icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อริโก้ จำนวน 3 รายการ
30/1/2563
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2563
icon4 ปรุะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน 3กด - 8292 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องทำงานท่านอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่มีน้ำรั่วซึม รวม 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮบ - 1567 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ๔กก-๓๐๖๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2563
icon4 ซื้อเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติทดแทน
24/1/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล-๕๙๙๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/1/2563
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
22/1/2563
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
22/1/2563
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
21/1/2563
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาจง
21/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล-๖๐๐๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์คู่ ชั้น 9
21/1/2563
icon4 ปรรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล-๖๐๑๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2563
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ
21/1/2563
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
21/1/2563
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
21/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำฝาตะแกรงเหล็กปิดปากท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/1/2563
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์โดยสารด้านหลัง อาคารอสีติพรรษ
16/1/2563
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องไฟฟ้า (ลิฟต์เดี่ยว) ข้างลิฟต์ UPS ชั้น 1
16/1/2563
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์ชั้นดาดฟ้า อาคาร 25 ปี
16/1/2563
icon4 จัดซื้อหลอดไฟ LED 40W พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2563
icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดหางบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/1/2563
icon4 จัดซื้อสายไฟอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2563
icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2563
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
13/1/2563
icon4 จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
9/1/2563
icon4 จัดเช่าเต้นท์พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/1/2563
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ
8/1/2563
icon4 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างองค์ความรู้ภารกิจด้านการบังคับคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะจง
8/1/2563
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาตะแกรงเหล็กปิดปากท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเชิงชายหลังคาโกดัง 6 และ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล-๕๙๙๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล-๕๙๗๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ญฮ-๒๐๖๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล-๕๙๙๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ ทะเบียน ฮล-๖๐๒๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮล-๖๐๒๒ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮภ-๓๖๖๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
icon4 จัดจ้างผลิตถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
icon4 จัดซื้อยาดมโชคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP officejetpro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2562
icon4 จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2562
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์คู่ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
icon4 จัดจ้างติดตั้งผ้าม่าน
19/12/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา (ญี่ปุ่น) พร้อมอุปกรณ์ตู้ล่าม และหูฟัง โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2562
icon4 จัดซ์้อป้ายสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2562
icon4 ประกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
16/12/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาตะแกรงเหล็กปิดปากท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุอปกรณ์งานบ้านงานครัว(ประปา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/12/2562
icon4 พิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการเช่าโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2562
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถตู้ เลขทะเบียน ฮล ๖๐๒๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ๔กก ๓๐๖๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2562
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์จำนวน 2 รายการ
26/11/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ
26/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2562
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมตู้เก็บของวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี
15/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจนับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮย ๓๗๘๔, ฮภ ๓๖๖๔, ๓กศ ๘๑๕๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคา อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮภ ๓๖๖๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล๖๐๒๖, ฮล๖๐๐๕, ฮล๖๐๒๗, ฮล๖๐๒๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล ๖๐๑๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบัส เลขทะเบียน ๔๑-๖๕๔๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง(ห้อง 290/4)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2562
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง(ห้อง 290/3)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2562
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง(ห้องที่ 290/2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2562
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง(ห้อง 290/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
6/11/2562
icon4 จัดจ้างติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดลิฟท์
1/11/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/11/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
31/10/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมห้องบริการประชาชน สบก.6
31/10/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมอ่างล้างมือ
31/10/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ
30/10/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2562
icon4 จัดซื้อนาฬิการชนิดแขวงผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2562
icon4 จัดซื้อสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
16/10/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมอาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Mc Quay Cooled Chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
icon4 จัดจ้างทำป้ายชื่อทองเหลือง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/10/2562
icon4 จ้างซ่อมแซมระบบบัตรคิว
7/10/2562
icon4 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
7/10/2562
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปัีมอัดฉีดแรงดันสูง
7/10/2562
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
7/10/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/10/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
3/10/2562
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/10/2562
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/10/2562
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,827.-บาท)
1/10/2562
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,677.-บาท)
1/10/2562
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,133.-บาท)
1/10/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/10/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 จัดซื้อ USB flash drive 8 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำงานจำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายสำเนาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบัส เลขทะเบียน ๔๑-๖๕๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์ฺการบังคับคดีแพ่ง
27/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ
27/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2562
icon4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2562
icon4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2562
icon4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
26/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
26/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถบัส เลขทะเบียน ๔๑-๖๕๔๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถตู้ เลขทะเบียน ฮล ๕๙๙๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถตู้ พร้อมติดฟิล์ม เลขทะเบียน ฮภ ๓๖๖๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถตู้ พร้อมติดฟิล์ม เลขทะเบียน ฮย ๓๗๘๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2562
icon4 ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ญฮ ๒๐๖๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟต์ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟต์ อาคาร 25 ปี "มิตซูบิชิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้าต่างบานเกล็ด จำนวน 4 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจประตูอลูมิเนียมบานสวิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนพื้นกระเบื้องภายในลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นการบังคับคดี กรมบังคับคดี ปี 2562 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปั๊มดับเพลิง
17/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
17/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓
17/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒
17/9/2562
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2562
17/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
16/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
16/9/2562
icon4 จัดจ้างทำคู่มือกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2562
icon4 จัดซื้อสติ๊กเกอร์แผ่นใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลสถิติของกรมบังคับคดีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
13/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูเปิด-ปิดโกดัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/9/2562
icon4 จ้างผลิตป้ายไฟประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
12/9/2562
icon4 จัดจ้่างผลิตโรลอัพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
10/9/2562
icon4 จัดจ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกส่วนกลาง เลขทะเบียน ๕๒-๔๒๙๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/9/2562
icon4 ซื้อโทรศัพท์ไร้สายแบบคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/9/2562
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 สำหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
3/9/2562
icon4 ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ฮล ๖๐๒๗ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/9/2562
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว
2/9/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมทางลาดขึ้น-ลงโกดัง 5 ทั้งสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2562
icon4 จัดซื้อบัตรพลาสติก บัตร RF-ID และหมึกพิมพ์บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนไส้กรองน้ำยี่ห้อ Pure รุ่น 528 UV หมายเลขครุภัณฑ์ 5101-001-0001 1/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
26/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจลูกบิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกห้องน้ำหญิง ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2562
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 สำหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง การรับรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
23/8/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2562
icon4 จัดจ้างผลิตแผ่นพับ Application Led การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชน
22/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบิดประตูและกุญแจประตูอลูมิเนียมบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ๓กด ๘๒๙๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ๓กศ ๘๑๖๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ฮย ๓๗๘๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทางลาดขึ้น-ลงโกดัง 5 ทั้งสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2562
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 สำหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง การรับรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2562
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเบาะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางครอบสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทะลวงท่อพร้อมทำความสะอาดห้องน้ำอาคารกรมบังคับคดี และอาคารลานจอดรถ จำนวน 264 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
icon4 จัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์กรมบังคับคดี
15/8/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนขอบยางกระจกห้องควบคุมลิฟต์เดี่ยวและลิฟต์คู่ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/8/2562
icon4 จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/8/2562
icon4 จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผุ้ชนะ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูกระจกหน้า อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โช๊คประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
icon4  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
9/8/2562
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/8/2562
icon4 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/8/2562
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2562
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 2)
6/8/2562
icon4 ทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/8/2562
icon4 ส่งวัสดแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮภ ๓๖๖๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮภ ๓๖๕๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ญฮ ๒๐๗๘ กทม.)
30/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๕๙๘๒ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๖๐๐๓ กทม.)
30/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮภ ๓๖๖๑ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2562
icon4 ตู้เย็น ขนาด 7.2 คิว และ โทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2562
icon4 โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง
30/7/2562
icon4 รถเข็นสำนวน จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)
22/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
22/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๕๙๘๒ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตู้ล่ามสำหรับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย สำหรับโครงการ"การเป็นผู้กำกับดูแลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ฮบ ๑๕๖๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมประตูเปิด-ปิด ยางปัดน้ำฝน และตรวจระบบไฟกล้องมองหลัง (รถบัสเลขทะเบียน ๔๑-๖๕๔๕ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูบานสวิง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๕๙๘๗ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/7/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูกระจกหน้าอาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/7/2562
icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/7/2562
icon4 จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ป้ายสแตนดี้
5/7/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
5/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดีในงาน Thailand Social Expo 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว
4/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดยการให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกและพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกและพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562
4/7/2562
icon4  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมลิฟต์และเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ "มิตซูบิชิ" อาคาร 25 ปี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
icon4 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๕๙๙๑ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2562
icon4 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๖๐๐๓ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๕๙๙๓ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/7/2562
icon4 ขส่งวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 38 สำนักงาน (150 กล่อง)
28/6/2562
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30”
27/6/2562
icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30
26/6/2562
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูห้องกลุ่มงานนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/6/2562
icon4 จัดจ้างผลิตโรลอัพวิสัยทัศน์กรมบังคับคดี
24/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูกระจกหน้า อาคาร อสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2562
icon4 จัดซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2562
icon4 จัดซื้อถังขยะใส พร้อมฝาช่องทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดครัทช์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/6/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
19/6/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
19/6/2562
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2562
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ใน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2562
icon4 (ทดสอบ)
19/6/2562
icon4 จัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง
18/6/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ
18/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนประตูห้อ หลังคาแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2562
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจปัญหาการชำระหนี้ของลูกหนี้ : กรณีศึกษาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
17/6/2562
icon4 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/6/2562
icon4 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว
14/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ (ฮล ๖๐๒๖ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๖๐๑๑ กทม. ฮล ๖๐๔๒ กทม., ญฮ ๒๐๖๖ กทม. และฮย ๓๗๘๖ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบัส พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๔๑-๖๕๔๔ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบัส (๔๑-๖๕๔๕ กทม.)
12/6/2562
icon4 ซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์
12/6/2562
icon4 จัดซื้อหลอดภาพ สำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์
12/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2562
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 8 รายการ
11/6/2562
icon4 จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาโกดัง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/6/2562
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
5/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ตามกรอบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
4/6/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2562
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30”
30/5/2562
icon4 หนังสือพิพม์/วารสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
29/5/2562
icon4 จัดจ้างผลิตหนังสือสมุดภาพอินโฟกราฟฟิค ชุดความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี
28/5/2562
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์แอร์ตัวหลัง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๔๑-๖๕๔๕ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2562
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
24/5/2562
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งไฟกระตุกในอาคารสำนักงาน (โกดัง 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย ๓๗๘๗ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/5/2562
icon4 ซื้อกล่องใส่แบบแปลน
21/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/5/2562
icon4 ซ่อมฝาผนังลานจอดรถชั้น 1
17/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบเบรก พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮภ ๓๖๖๔ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 6042 กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/5/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำเสียอุดตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/5/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/5/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
14/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๖๐๔๒ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2562
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรระกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในการจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/5/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ
7/5/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
7/5/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ
7/5/2562
icon4 จีดซื้อกล่องใส่เอกสสาร
7/5/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
7/5/2562
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร
7/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการให้บริการสู่การเป็นเลิศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่น และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) และกรอบการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (LED Service Excellence) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3/5/2562
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบและทำความสะอาดบ่อปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (แบบแคร่ยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2562
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2562
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2562
icon4 จัดซื้อดอกสว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2562
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 3 รายการ และวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถาดรองคีย์บอร์ดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโถสุขภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจลูกบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางธรณีประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กศ ๘๑๖๙ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/4/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/4/2562
icon4 จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ไกล่เกลี่ย
11/4/2562
icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 116 – 117)
11/4/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๕๙๘๗ กทม.)
3/4/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ (ฮล ๕๙๙๑ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/4/2562
icon4 จัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
3/4/2562
icon4 จัดซื้อก๊อกน้ำอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/4/2562
icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/4/2562
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
1/4/2562
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2562
icon4 จัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2562
icon4 จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร
27/3/2562
icon4 จ้างติดตั้งทางลาดสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
27/3/2562
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
26/3/2562
icon4 จัดจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการของกองบังคับคดีล้มละลาย 3 รองรับการส่งประกวด GECC ของกองบังคับคดีล้มละลาย 3
22/3/2562
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
22/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (๓กศ ๘๑๗๔ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Mc Quay Cooled Chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/3/2562
icon4 จ้างการพิมพ์รูปเล่มงานวิจัยฯ
18/3/2562
icon4 จ้างทำแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาดเล็ก)
18/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/3/2562
icon4 เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูท้ายสองข้าง (ฮล 6027 กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายนน้ำมันเครื่อง เช็คระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 5978 กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2562
icon4 จ้างทำซองครุฑสีขาวและซองครุฑสีน้ำตาล
14/3/2562
icon4 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/3/2562
icon4 ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย Application Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
8/3/2562
icon4 โครงการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
7/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กด ๘๒๘๐ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบห้องเครื่องรถยนต์ และกระจกด้านขวา พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮบ ๑๕๖๗ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๖๐๒๐ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮย ๓๗๘๔ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย ๓๗๘๕ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
icon4 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/3/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/2/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/2/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/2/2562
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
26/2/2562
icon4 จัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/2/2562
icon4 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/2/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา นำรถยนต์ตู้เข้าตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ (ฮล ๕๙๘๗ กทม.)
25/2/2562
icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/2/2562
icon4 โครงการจ้างพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี กับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/2/2562
icon4 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
21/2/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นำรถยนต์ตู้เข้าตรวเช็คระบบเครื่องปรับอาากาศ (ฮล ๖๐๒๙ กทม.)
21/2/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างเหมาบริการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี
14/2/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ สำหรับหน่วยง่นของกรมบังคัับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/2/2562
icon4 จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว
6/2/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
5/2/2562
icon4 ซื้อกุญแจล็อคประตูบานสวิง
4/2/2562
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
1/2/2562
icon4 จัดซื้อถุงมือยางและถุงขยะดำ
31/1/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดโคมไฟตัดหมอก (ฮล ๖๐๒๖ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/1/2562
icon4 จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/1/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/1/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/1/2562
icon4 จ้างทำสติ๊กเกอร์แผ่นใส,สติ๊กเกอร์เปล่า และแบบพิมพ์ จำนวน 26 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562)
23/1/2562
icon4 จ้างพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนและแบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่2 (ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562)
23/1/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ตู้ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮล ๖๐๐๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/1/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพหลัง น้ำมันเบรก พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ญฮ ๒๐๗๘ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2562
icon4 จัดซื้อพัดลมโคจรและพัดลมดูดอากาศ
21/1/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กศ ๘๑๗๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง เช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กศ ๘๑๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย ๓๗๘๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กศ ๘๑๗๔) โดยวิธีเฉพาะจง
16/1/2562
icon4 เปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ตู้ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮล 6026 กรุงงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
icon4 จัดซื้อกันชนตู้แบบแม่เหล็กและโคมไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
icon4 หลอดภาพ สำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์
11/1/2562
icon4 ซ่อมฝ้าห้องผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
11/1/2562
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์ กรมบังคับคดี
11/1/2562
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2562
icon4 ซื้อแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาดเล็ก)
3/1/2562
icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Reorganization Data Management)
2/1/2562
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์
25/12/2561
icon4 ทำตะแกรงเหล็กฝาท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2561
icon4 จัดจ้างนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจ กรมบังคับคดี
21/12/2561
icon4 จัดจ้างผลิตประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2561
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกรมบังคับคดี รวมพลัง รักษ์โลก ใช้ถุงผ้า เลิกพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2561
icon4 จัดจ้างผลิตประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์กรมบังคับคดี ในรูปแบบการ์ดประชาสัมพันธ์ Application QR Cord วิดีทัศน์ จำนวน 20,000 อัน
21/12/2561
icon4 ตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2561
icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
19/12/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2561
icon4 ทำความสะอาดพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2561
icon4 ซ่อมแซมบันได อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งรั้ว กรมบังคับคดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมประชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
17/12/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
17/12/2561
icon4 ซื้อกุญแจล็อคตู้เหล็ก ด้านมีกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2561
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 13 รายการ
14/12/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์ กรมบังคับคดี
13/12/2561
icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ใน โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ย กรมบังคับคดี หลักสูตร “พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงาน” รุ่นที่ 2
12/12/2561
icon4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/12/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/12/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ย กรมบังคับคดี หลักสูตร “พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงาน” รุ่นที่ 1
7/12/2561
icon4 ซื้อ Hard disk external สำหรับบันทึกวิดีโอการขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/12/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซีลหน้าเครื่อง กรองอากาศ แบตเตอรี่ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ญฮ ๒๐๗๖ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
6/12/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฮภ ๓๖๖๑ และ ฮภ ๓๖๖๘)
6/12/2561
icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
icon4 ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
icon4 ซื้อโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
icon4 ซ่อมแซมประตูและกระจกอาคารลานจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
icon4 ซ่อมเครื่องขยายเสียงห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
icon4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4/12/2561
icon4 (ยกเลิก) การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2561
icon4 จัดจ้างจัดจ้างบริษัทออแกไนซ์ จัดนิทรรศการในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๕๙๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในการจัดโครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคี เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/11/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับใช้ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/11/2561
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP
28/11/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ
28/11/2561
icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 113 - 115) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2561
icon4 จัดจ้างผลิตกล่องอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2561
icon4 ซ่อมเครื่องเสียง ห้องประชุมคชสาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกรวยจราจรพลาสติก และแบริเออร์พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2561
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลั๊กต่อสายไฟ (ปลั๊ก 3 ตา ความยาว 5 เมตร) จำนวน 10 อัน
26/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2561
icon4 จัดซื้อถังขยะ
21/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2561
icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
16/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพาน พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ญฮ2078 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ญฮ 2078, เลขทะเบียน 3กศ 8162 และเลขทะเบียน 3กศ 8164 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานด้านธุรการซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
15/11/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมบังคับคดีสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญ สหวิทยาการ หลักสูตร “การบริการระดับพื้นที่ สำหรับพนักงานเดินหมาย” ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
15/11/2561
icon4 จัดซื้อนาฬิกาแขวนผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2561
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561
icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561
icon4 ซ่อมโปรเจคเตอร์ และจอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561
icon4 จัดซื้อหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2561
icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
9/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล๖๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/11/2561
icon4 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/11/2561
icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ฮล 6003 และ ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสารยี่ห้อริโก้ รุ่นSP1100TN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ้อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
icon4 จัดจ้างติดตั้งมู่ลี่กันแดดบานหน้าต่าง
6/11/2561
icon4 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/11/2561
icon4 ซื้อบัตรพลาสติกและหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/11/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารส่วนกลาง กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/11/2561
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์ Epson LQ 2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/11/2561
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
2/11/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ
2/11/2561
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/11/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๕๙๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/11/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2561
icon4 จัดซื้อโปรแกรม Adobe Photoshop CC จำนวน 5 license และโปรแกรม Adobe Illustrator CC จำนวน 5 license
31/10/2561
icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2561
icon4 เดินสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2561
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)
29/10/2561
icon4 ซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮบ๑๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขายทอดตลาด และข้อเสนอในการปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2561
icon4 ซื้ออะไหล่ สำหรับรถจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 3กศ-8177 และเลขทะเบียน 3กด-8292 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
icon4 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 283 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/10/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/10/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ และวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
16/10/2561
icon4 ซื้อหนังสือ จำนวน 146 รายการ
16/10/2561
icon4 จ้างเข้าเล่มปกราชกิจจานุเบกษา
16/10/2561
icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/10/2561
icon4 ซ่อมแซมกระจกหน้าต่างภายในอาคารลานจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2561
icon4 ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ด้านลิฟต์คู่ (ห้องน้ำหญิง - ห้องน้ำชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2561
icon4 ซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าพร้อมโคมไฟภายในโกดัง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
icon4 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
icon4 ซ่อมจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร "การสืบสวน สอบสวนระบบทางบัญชี" รุ่นที่ 2
9/10/2561
icon4 จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 6 รายการ
9/10/2561
icon4 จัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดี่ยม)
8/10/2561
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting)”
5/10/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/10/2561
icon4 จัดซื้อหนังสือประกอบการบรรยาย สำหรับใช้ในโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย” จำนวน 130 เล่ม
4/10/2561
icon4 จ้างผลิตกระเป๋าหิ้ว สำหรับใส่หนังสือ/เอกสาร/พัสดุส่งไปรษณีย์
4/10/2561
icon4 ทำอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ
3/10/2561
icon4 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งสัญญาณเตือนภัยห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/10/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี)
28/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สบจ.สมุทรปราการ
28/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซอมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2561
icon4 เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2561
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
27/9/2561
icon4 จัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2561
icon4 จัดซื้อหลอดไฟฟ้าชนิด LED
27/9/2561
icon4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2561
icon4 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2561
icon4 จัดจ้างผลิตชุดความรู้การจัดองค์กรและการพัฒนาบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐต้นแบบ (กรมบังคับคดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2561
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร "ลักษณะการกระทำความผิดในทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย " โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/9/2561
icon4 โครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ๔๑-๖๕๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์มกระจกบานหน้า ฮย ๓๗๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
icon4 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
24/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง ญฮ ๒๐๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
icon4 จัดจ้างผลิตหนังสือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ทดแทน จำนวน 312 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2561
icon4 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3 และ5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2561
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาคนรัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีคัดเลือก
20/9/2561
icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” (ครั้งที่ 4)
19/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน กรมบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก
18/9/2561
icon4 ประกาศผู้ฃชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/9/2561
icon4 ติดตั้งแผ่นยางพื้นผิวสัมผัสชนิดเตือนและทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ
15/9/2561
icon4 ซ่อมเครื่องโทรสาร
15/9/2561
icon4 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมผนังและซ่อมประตู
15/9/2561
icon4 ซ่อมแซมโทรทัศน์
15/9/2561
icon4 ซ่อมแซมท่อน้ำและห้องกาแฟ
15/9/2561
icon4 จ้างทำกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมบังคับคดี สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14/9/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คันโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบทางบัญชี”
14/9/2561
icon4 จัดจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์คู่มือติดต่อราชการ
14/9/2561
icon4 จัดจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
14/9/2561
icon4 จัดจ้างติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
14/9/2561
icon4 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่ยๆ ๔๑-๖๕๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2561
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
12/9/2561
icon4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
12/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ๔๑-๖๕๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเบาะภายในรถยนต์ส่วนกลาง ฮล๖๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕
11/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานกรมบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓
11/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดคลัทช์ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๕๙๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/9/2561
icon4 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2561
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
10/9/2561
icon4 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
7/9/2561
icon4 กล่องใส่แบบแปลน
7/9/2561
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
7/9/2561
icon4 จ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
7/9/2561
icon4 จ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
7/9/2561
icon4 อุปกรณ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
7/9/2561
icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมเพดาน
7/9/2561
icon4 อุปกรณ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมติดตั้ง
7/9/2561
icon4 ซ่อมกล้องวงจรปิด
7/9/2561
icon4 จ้างทำที่จอดรถคนพิการ
7/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮย๓๗๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับใช้ในการจัดโครงการการถอดบทเรียนเพื่อจัดทำองค์กรความรู้ในการจัดการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการ "การถอดบทเรียน เพื่อจัดทำองค์ความรู้ในการจัดการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศ"
6/9/2561
icon4 เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 วัน วันละ 1 เครื่อง
5/9/2561
icon4 เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง จำนวน 1 เครื่อง 1 วัน
5/9/2561
icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อริโก้
4/9/2561
icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ RISO
4/9/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ
4/9/2561
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับใช้ในโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี รุ่นที่ 5
3/9/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit:SDU) "สถาบันพัฒนาการบังคับคดี" โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 3)
30/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2561
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
28/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการประชุมเครือข่ายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง และตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย ๓๗๘๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2561
icon4 จำซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ
27/8/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
27/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2561
icon4 จ้างพิมพ์ปกหน้าและปกหลังไกล่เกลี่ย
24/8/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์
24/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23/8/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรมบังคับคดี หลักสูตร “ประสิทธิภาพการสื่อสารกับงานไกล่เกลี่ย”
23/8/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
23/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟต์ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟต์ อาคาร ๒๕ ปี "มิตซูบิชิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2561
icon4 จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสกรีน Application ค้นหาทรัพย์ ขายทอดตลาด (เพิ่มเติม)
21/8/2561
icon4 จ้างส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า
15/8/2561
icon4 ซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
15/8/2561
icon4 จัดซื้อกระดาษสี
10/8/2561
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสารยี่ห้อ แคนนอน
7/8/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ
7/8/2561
icon4 จ้างแปลพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 แปลภาษาเฉพาะภาษาอังกฤษ
7/8/2561
icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 110 - 112) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2561
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เพิ่มเติม) จำนวน 20,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2561
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบทางบัญชี”
3/8/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการดุลยภาพแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3/8/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2/8/2561
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting)”
2/8/2561
icon4 จัดจ้างผลิตป้ายอิงเจ็ทติดบอร์ดการจัดงาน Thailand Social Expo 2018
2/8/2561
icon4 จัดจ้างผลิตป้ายอิงเจ็ทติดบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2561
icon4 ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit:SDU)"สถาบันพัมนาการบังคับคดี" โดยวิธีประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2
2/8/2561
icon4 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/8/2561
icon4 จ้างผลิตคู่มือเผยแพร่กฎหมาย เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/7/2561
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร
26/7/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ
25/7/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/7/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/7/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
23/7/2561
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานด้านอายัดทรัพย์สิน
23/7/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนกระจกรถยนต์ส่วนกลาง (ฮภ 3665) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/7/2561
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสารยี่ห้อริโก้
17/7/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าฤชากร และวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
17/7/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคา เปลี่ยนยางขอบกระจกรอบคัน พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (41-6545)
17/7/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมอะไหล่ลิฟต์ "มิตซูบิชิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/7/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ในการจัดโครงการประชุมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
16/7/2561
icon4 ซื้อกล่องใส่เอกสาร
16/7/2561
icon4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ 3
16/7/2561
icon4 ซื้อดั้ม ลูกกลิ่งสร้างภาพ เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Fujl Xerox
16/7/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/7/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน และท่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2561
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับไฟส่องพระยุติธรรมบดี ติดตั้งไฟและสัญญาณฉุกเฉิน และทำป้ายบอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2561
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2561
icon4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ
11/7/2561
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561)
11/7/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าสีเหลือง และสีขาว สำหรับประดับรั้วกรมบังคัับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
4/7/2561
icon4 ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2561
icon4 ซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่
29/6/2561
icon4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
29/6/2561
icon4 จัดซื้อเครื่องจัดเก็บข้อมูล (อาร์ดดิสพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2561
icon4 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำระบบเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮภ 3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถบัสเลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 6026) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล 6003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล 5991) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮบ 1567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮภ 3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2561
icon4 ชื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
21/6/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
20/6/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
18/6/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายในการขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
icon4 พิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
15/6/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
15/6/2561
icon4 ซื้อกระดาษความร้อน ขนาด 58ม.X200มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
icon4 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องโรเนียวดิจิตอล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
icon4 ซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
icon4 จ้างพิมพ์ซองขาวและซองสีน้ำตาลและแบบพิมพ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
13/6/2561
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/6/2561
icon4 ผลิตคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ “โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฉบับภาษาอังกฤษ
13/6/2561
icon4 จัดซื้อกุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงาน
12/6/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
11/6/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
6/6/2561
icon4 จ้างซ่อมจอควบคุมระบบภาพและเสียง
4/6/2561
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมท่อน้ำ จำนวน 2 รายการ
4/6/2561
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับเดินสายและปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
4/6/2561
icon4 จ้างซ่อมเปลี่ยนปุ่มกดหน้าชั้นลิฟต์โดยสารอสีติพรรษ
4/6/2561
icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Chiller)
4/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้นพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 124 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/6/2561
icon4 ซื้อโช๊คอัพประตู
4/6/2561
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมโถปัสสาวะชาย
4/6/2561
icon4 การเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลทางสถิติ
1/6/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถบัส เลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ 3 กด 8330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถบัส เลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ตู้ ฮล 6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถตู้ ฮล 5978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ 3 กด 8292 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถตู้ ฮล 6020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
icon4 จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 2 รายการ
23/5/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
16/5/2561
icon4 จัดซื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์แห้งกำจัดกลิ่น
16/5/2561
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/5/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์
8/5/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ AHU
8/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย 3784) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างจัดนิทรรศการในงาน การประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 (UIHJ XXXIII Congress : Bangkok 2018 )
30/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายในการขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบัส 41-6545) พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ
25/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ญฮ 2066) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 5991)
24/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบัส) พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (41-6545)
24/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 6042)
24/4/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด) และวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
19/4/2561
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
18/4/2561
icon4 ชื้อหมึกพิมพ์ HP 970XL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดฟิล์มกันแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
17/4/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
11/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมประตูฝั่งผู้โดยสารรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึม อาคารอสีติพรรษ และอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
10/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าหรือแฟ้มใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้าภายใน
5/4/2561
icon4 จัดซื้อกระดาษกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4/4/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสกรีน Application ของกรมบังคับคดี
3/4/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
30/3/2561
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมงานประปาส่วนกลาง (ของปีงบประมาณ 2561)
29/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันเชิงรุก (sms)
28/3/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องสแกนบัตร
28/3/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่างๆ จำนวน 2 รายการ
28/3/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่างๆ จำนวน 2 รายการ
28/3/2561
icon4 ซื้อหลอดดาวไลท์ โคมไฟระย้า และอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
28/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ในปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
27/3/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง
23/3/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ อาคารอสีติพรรษ และอาคาร 25 ปี
22/3/2561
icon4 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร
22/3/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
22/3/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องโทรสาร
22/3/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับระบบเตือนเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง
22/3/2561
icon4 จ้างทำแฟ้มกล่าวเปิดงานผ้าไหมสีบานเย็น
21/3/2561
icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
21/3/2561
icon4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
19/3/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 รายการ
16/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
icon4 จัดซื้อกุญแจล็อคประตูบานสวิงและลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงพื้นที่ห้องทำการของสถาบันการบังคับคดีและล้มละลาย อาคารกมบังคับคดี ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
icon4 ซื้อโช๊คอัพประตูไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมกระถางต้นไม้บริเวณโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
icon4 ซื้อแชมพูล้างรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
icon4 ซัือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมโทรศัพท์ส่วนกลาง (ของปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว
15/3/2561
icon4 จ้างพิมพ์ซองขาว
14/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2561
icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/3/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
13/3/2561
icon4 จัดซื้อจัดซื้อ Aircard 4G Ais จำนวน 2 ตัว
13/3/2561
icon4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
9/3/2561
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
8/3/2561
icon4 รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
8/3/2561
icon4 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมระบบช่วงล่าง และตัวล็อคประตูรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3กศ 8178
5/3/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/3/2561
icon4 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
2/3/2561
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
2/3/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่างๆ จำนวน 5 รายการ
23/2/2561
icon4 ซื้อแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาด A4)
19/2/2561
icon4 ทำแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาดเล็ก)
15/2/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/2/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/2/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/2/2561
icon4 ซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
5/2/2561
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ
1/2/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
25/1/2561
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
19/1/2561
icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
19/1/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
19/1/2561
icon4 จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 3 รายการ
10/1/2561
icon4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ
5/1/2561
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์
5/1/2561
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ฉบับแก้ไข
15/12/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
15/12/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น LFFICEJET PRO X551DW
8/12/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2560
icon4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
8/12/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อจัดแถลงข่าวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2560
icon4 จ้างพิมพ์ซองขาวและสติ๊กเกอร์เปล่า
6/12/2560
icon4 จัางส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
6/12/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรพลาสติก บัตร RFID และหมึกพิมพ์บัตร
1/12/2560
icon4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
30/11/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2560
icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดยึดทรัพย์
24/11/2560
icon4 อนุมัติจัดจ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
24/11/2560
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
16/11/2560
icon4 จัดส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
16/11/2560
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
16/11/2560
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์
16/11/2560
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์
16/11/2560
icon4 (แก้ไข) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ และเปลี่ยนชุดลูกลอยปั๊มเชื้อเพลิง หมายเลขทะเบียน ญฮ2078 และ ฮล6026
6/11/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ และเปลี่ยนชุดลูกลอยปั๊มเชื้อเพลิง หมายเลขทะเบียน ญฮ2078 และ ฮล6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ตู้ หมายเลขท่ะเบียน ฮย6018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปีอาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี จำนวน 23 สำนักงาน จำนวน 149 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
20/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าเบรกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์และสับเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถบัส) ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Epson LQ2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร canon toner CAT328 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CE285 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน ขนาด 58มม.*200 ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่สำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดภาพและแผงรับภาพ (Panel 3สี) สำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
icon4 จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง โครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีระดับต้น รุ่นที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ชนิด UPO และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 21 อัตรา
2/10/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
29/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
29/9/2560
icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนในส่วนส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษ A4 (70 แกรม) โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องพักและค่าอาหาร โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรูู้กฎหมายด้านการบังคับคดี เพิ่มเติม
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องพัก และค่าอาหาร โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมายเหตุ (ขอยกเลิกประกาศเดิม วันที่ 27 กันยายน 2560)
28/9/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2560
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 124 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2560
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับดดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/9/2560
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
13/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2560
icon4 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2560
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
29/8/2560
icon4 ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
18/8/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
1/5/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบถ่ายทอดสดขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30/3/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคตรงการการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
29/3/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2560
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2560
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27/3/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2560
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัo ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
27/3/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับดคีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/3/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชสำนักงานบังคับดคีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2560
icon4 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการระบบถ่ายสดขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)
31/1/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/1/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัฯฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/1/2560
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมบังคับคดีแพ่งใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/1/2560
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
30/12/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28/12/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
19/12/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบในการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในภายนอก แบบ Web Service online Real time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8/11/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/11/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาะระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
27/10/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/10/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ จำนวน 13,488 ม้วน
30/9/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3, 5, 6 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
27/9/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยาม และถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
22/9/2559
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
22/9/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยาม และถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
22/9/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
20/9/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/9/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ผ่านตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/9/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชยน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
12/9/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั้น แบบดับเบิ้ลแคบ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/8/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ โดยวิธีสอบราคา
9/8/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบ้งคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/7/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/7/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
22/6/2559
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/6/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)
1/6/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/4/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
icon4 ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/2/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
21/1/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/1/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
14/1/2559
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 29 เครื่อง
7/1/2559
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2558
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 2
29/12/2558
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 480 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2558
icon4 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2558
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ (12 หน่วย) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/12/2558
icon4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2558
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2558
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
11/11/2558
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/10/2558
icon4 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/8/2558
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์
5/8/2558
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
24/7/2558
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน บ้านพักฯ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
30/4/2558
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
13/3/2558
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
13/3/2558
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
12/3/2558
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
4/2/2558
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ จำนวน 13 เครื่อง และเครื่อง GPS นำทาง จำนวน 26 เครื่อง
16/1/2558
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 19 ชุด
13/1/2558
icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
26/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 ราย จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
17/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
16/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
11/12/2557
icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 34 เครื่อง
4/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
4/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2/12/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง
27/11/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
26/11/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24/11/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเครื่องฟอกอากาศ
24/11/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ
21/11/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟอกอากาศ
21/11/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21/11/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/11/2557
icon4 ประกาศราย