Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน

    ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
    กรมบังคับคดีได้ยกร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนั้น เพื่อให้การตรากฎหมายของกรมบังคับคดีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 มาตรา 77 วรรคสอง กรมบังคับคดีจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http:/www.led.go.th และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อกรมบังคับคดีจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
    กรมบังคับคดีจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) (ปิดแสดงความคิดเห็นแล้ว)
หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
โครงการวิจัยเรื่องการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome