หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
 
        กรมบังคับคดีได้ยกร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนั้น เพื่อให้การตรากฎหมายของกรมบังคับคดีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 มาตรา 77 วรรคสอง กรมบังคับคดีจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http:/www.led.go.th และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อกรมบังคับคดีจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
        กรมบังคับคดีจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) (ปิดแสดงความคิดเห็นแล้ว)
icon หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
icon โครงการวิจัยเรื่องการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
icon สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,578สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,578สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,578สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,578สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,578
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,727สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,727สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,727สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,727สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,727สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,727