กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
กองนโยบายและแผน : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
Power point การประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดี (แบ่งตามเขตตรวจราชการกรมบังคับคดี)
   เขตตรวจท่านสุกัญญา บุษยนาวิน (วันที่ 29 เมษายน 2563)
   เขตตรวจท่านเฉลิมชัย บัวจันอัด (วันที่ 30 เมษายน 2563)
   เขตตรวจท่านอนุชิต เสียงใหญ่ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
   เขตตรวจท่านสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ (วันที่ 5 พฤษภาคม 2563)
   เขตตรวจท่านเพ็ญรวี มาแสง (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
   เขตตรวจท่านชัยวิทย์ อรรถานนท์ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
ข้อสังเกตกรรมาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ของกรมบังคับคดี (วันที่ 11 มิถุนายน 2563)
   ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ของกรมบังคับคดี (วันที่ 8 มิถุนายน 2563)
   ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา ของกรมบังคับคดี (วันที่ 26 ธันวาคม 2562)
เอกสารการมอบนโยบาย / ตรวจเยี่ยมกรมบังคับคดี
   การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
   อธิบดีกรมบังคับคดีมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 21 กันยายน 2562)
   ข้อมูลต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
   ข้อมูลประกอบการประชุมหารือ การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
   ข้อมูลต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ผลการดำเนินงานประจำปีของกรมบังคับคดี
   ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) กรมบังคับคดี
   ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
   ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี
   ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2564 กรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561 - 2565 กรมบังคับคดี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
   แผนแม่บทการพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง PMQA ปี 2560 - 2564
แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ของกรมบังคับดี
   แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี ปี 2562 - 2566
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงานของสำนักงบประมาณ (สงป.301, 302)
แผนการปฏิบัติงานฯ
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม (ฉบับสำนักงบให้ความเห็นชอบ)
   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลการปฏิบัติงานฯ
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 4)
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3)
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1-2)
   ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปการเข้าชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และอนุกรรมาธิการฯ
   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 กรมบังคับคดีได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้
   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กรมบังคับคดีได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 11/2562
   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 กรมบังคับคดีได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 14/2562
   เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 28/2562
   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 กรมบังคับคดีได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 18/2562 ของแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
สรุปการเข้าชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะอนุกรรมาธิการฯ
   สรุปการเข้าชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   สรุปการเข้าชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอนุกรรมาธิการฯ
   สรุปการเข้าชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
   คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
   คณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
   คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
   คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
การกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมบังคับคดี
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2559 - 2562
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 - 2558
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2552 - 2555
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของกรมบังคับคดี
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับทบทวน)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง)
เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์
   เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
   รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.2563) ของกรมบังคับคดี
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) ของกรมบังคับคดี
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) ของกรมบังคับคดี รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2562) ของกรมบังคับคดี
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 4)
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 3)
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2)
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1)
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
   แผนภูมิแสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
คู่มือต่างๆ
   คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ การถ่ายแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลกรมบังคับคดี กรกฎาคม 2563
   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
   คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมบังคับคดี
   สรุปแบบฟอร์มและคำนิยามรายงานสถิติกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   การจัดเก็บผลผลักดันทรัพย์คดีแพ่ง และคดีล้มละลาย