home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
 
         กรมบังคับคดีได้ยกร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... เพื่อให้การตรากฎหมายของกรมบังคับคดีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง กรมบังคับคดีจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อกรมบังคับคดีจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... ต่อไป
         กรมบังคับคดีขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ...
icon ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
icon The Civil Procedure Code (No. 30)enforced on 5th September 2017
icon ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
icon สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ....
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,362สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,362สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,362สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,362สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,362
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,764สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,764สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,764สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,764สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,764สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,764