Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน

    การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ(เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))
    กรมบังคับคดีได้ยกร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เพื่อให้การตรากฎหมายของกรมบังคับคดีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง กรมบังคับคดีจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ(เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41)) โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อกรมบังคับคดีจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ(เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41)) ประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
    กรมบังคับคดีจึงขอเชิญชวนประชาชนและผุ้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ(เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ(เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
สรุปผลรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ(เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติ
 
    หมายเหตุ :- ให้แสดงความคิดเห็นเฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41 เท่านั้น เนื่องจากร่างมาตราอื่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จแล้วเป็นเรื่องเสร็จที่ 603/2560 หากประสงค์แสดงความคิดเห็นในมาตราอื่นให้แสดงความคิดเห็นใน
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายของไทย) 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome