Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
 

 กรมบังคับคดีและธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
 กรมบังคับคดีจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๔
 กรมบังคับคดีกำหนดจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
 กรมบังคับคดีร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1/2554
 อธิบดีกรมบังคบคดีเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2554
 กรมบังคับคดีร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยผู้ประสบภัยสึนามีประเทศญีปุ่น
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนกลาง ครั้งที่ 2/2554
 กรมบังคับคดีร่วมจัดกิจกรรมในงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2554”
 สำนักงานบังคับคดีจังหวดัอุบลราชธานีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 ข้าราชการสังกัดกรมบังคับคดีที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามโครงการ “หนึ่งเดียวในไทย ร่วมใจถวายองค์ราชันย์”
 กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบังคับคดีแพ่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 กรมบังคับคดีประชุมหารือกับธนาคาร เรื่องการปรับปรุงระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร และผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์
 ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมบังคับคดี ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน ประจำปี 2554 รุ่นที่ 3
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการ Big Cleaning Day และโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รอบอาคารสำนักงาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
 กรมบังคับคดีได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาและรางวัลประกวดกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬากระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2554
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2554
 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนมีนาคม 2554
 รองอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน ประจำปี 2554 รุ่นที่ 2
 กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
 กรมบังคับคดีจัดอบรมตามโครงการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการพัฒนากับงานบังคับคดีแพ่งและบังคับคดีล้มละลาย
 กรมบังคับคดีกำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยบัวใหญ่
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่
 กรมบังคับคดีแก้ไขคำสั่งใช้อักษรเรียกชื่อตำแหน่งและส่วนราชการในกรมบังคับคดี (เพิ่มเติม)
 กรมบังคับคดีปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงานภายในใหม่
 บุคลากรกรมบังคับคดีผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1
 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของสำนักงานบังคับคดีเชียงราย ส่วนย่อยเทิง
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
 กรมบังคับคดีกำหนดการปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลาย
 กรมบังคับคดีจัดตั้งสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ส่วนย่อย
 กรมบังคับคดีจัดให้มีการประกันชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กรมบังคับคดีกำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายประจำเดือนมกราคม 2554
 เจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ของ บริษัท ธนพลธีรนันท์ จำกัด
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553
 กรมบังคับคดีจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
 กรมบังคับคดีจัดอบรมพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทนิติกรบรรจุใหม่
 กรมบังคับคดีจัดจำหน่ายสินค้าจากสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี กรมบังคับคดี
 งานครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนากรมบังคับคดีี
 การแบ่งเขตการตรวจราชการกรมบังคับคดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
 กรมบังคับคดีดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ให้กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
 กรมบังคับคดีกำหนดประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ประเภทนิติกร)
 กรมบังคับคดีจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงาจัดอบรมโครงการ “เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ”
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น”
 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ และ PRINTER ในส่วนกลางกรมบังคับคดี
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการ “เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ”
 นัดตรวจบัญชีแบ่งส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายประจำเดือนตุลาคม 2553
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่งงานของกรมบังคับคดี
 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด “จัดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ”
 “อธิบดีกรมบังคับคดี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง”
 กรมบังคับคดีประกาศผลรางวัลโครงการประกวดกิจกรรม 5 ส
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรีกำหนดจัด “โครงการอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ”
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสตรีตำบลทุ่งยาว”
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรังจัดโครงการ “เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ”
 กรมบังคับคดีร่วมกับบมจ.ธนาคารกรุงไทยกำหนดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลซื้อทรัพย์รูปแบบใหม่
 ผลการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมบังคับคดี (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 บุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดีเด่นระดับจังหวัด
 กรมบังคับคดีร่วมจัดกิจกรรมในงาน “วันรวมพลอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม”
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายประจำเดือนกันยายน 2553
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี”
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) จังหวัดราชบุรี
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่งงานของกรมบังคับคดี
 กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมประเมินผลการจัดเก็บสถิติ ตัวชี้วัดด้านการบังคับคดีแพ่ง
 กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี”
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสักเข้าร่วม “โครงการออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”
 กรมบังคับคดีได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในการจัดทำมาตราฐานความโปร่งใสประจำปี 2553 และเข้าร่วมประชุมเรื่อง การสร้างความโปร่งใสวันนี้เพื่อเป็นเวทีให้ลูกหลานในวันหน้า
 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก และสมาชิกประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีลืมละลายประจำเดือนสิงหาคม 2553
 กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่งงานของกรมบังคับคดี
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการปรับโครงสร้างหนี้
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดอ่างทอง จัดมหกรรมขายตลาดทรัพย์ได้เงินกว่า 22 ล้านบาท
 กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/กอง และเทคนิคการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ"
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดลพบุรี จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
 กรมบังคับคดีกำหนดจัดโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร กลุ่มงานธุรการคดีล้มละลาย
 กรมบังคับคดีกำหนดจัดโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมบังคับคดี ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งของชุมชน"
 ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมลงนามถวายพระพร
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายประจำเดือน กรกฏาคม 2553
 กรมบังคับคดี จัดประชุมผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การตรวจสอบการใช้ตำแหน่งงาน
 เจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับดคีและการวางทรัพย์แก่ประชนชน ประจำปี 2553 รุ่นที่ 2
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดพังงาเข้าร่วมโครงการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)"
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จัดโครงการยุวชนยุติธรรม
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดแพร่ย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดพังงาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ก้าวใหม่ยุติธรรมจังหวัด" ครั้งที่ 3
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
 สำนักงานบังคับดคีจังหวัดสิงห์บุรึ จัดโครงการ "บังคับคดีบอกเล่าเก้าสิบ"
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน ประจำปี 2553 รุ่น ที่ 3
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
 กรมบังคับคดีจัดการอบรมความรู้เรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
 เจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับข้อมเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 เจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 เจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก เข้าร่วมโครงการคลินิกยุติธรรมสัญจร
 ผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนมิถุนายน 2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเฃิงเทราเข้าร่วมโครงการออกหน่วย "บำบัดทุกย์ บำบัดสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ประจำปี 2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ประจำปี 2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ได้เงินกว่า 108 ล้านบาท
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมจัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน
ประจำปี 2553
 กรมบังคับคดีดำเนินการตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
 กรมบังคับคดีจัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่อง"การเผยแพร่แนวทางและวิธีการจัดการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายประจำเดือนพฤษภาคม 2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์
 กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบังคับคดีแพ่ง"
 กรมบังคับคดีจัดโครงการอาสาทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
 เจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับข้อเสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บริษัท แอล พี เอ็น สตีลไพพ์ จำกัด
 อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1
 กรมบังคับคดีร่วมจัดกิจกรรมในงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2553"
 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม 5 ส
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาลเข้าร่วม "โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้
และสร้างความร่วมมือในการให้บริการประชาชน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม"
 เครือข่ายบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทราศึกดูงานกรมบังคับคดี
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีลืมละลายประจำเดือนเมษายน 2553
 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารราชการแนวใหม่
 ผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2552 ของกรมบังคับคดี
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ประจำปี 2553
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมบังคับคดี
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนมีนาคม 2553
 เจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บริษัท สิงห์แลนด์ ริเวอร์ไซด์ จำกัด
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ย้ายที่ทำการ
 กรมบังคับคดีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ประจำปี 2553
 กรมบังคับคดีจัดโครงการเผยแพ่รความรู้ด้านการบังคับคดีและการวางทรัยพย์แก่ประชาชน ประจำปี 2553
 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการส่งผู้แทนตรวจเยี่ยมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมบังคับคดี
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาสจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์
 กรมบังคับคดีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการมอบอำนาจ
 กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบการขายทอดตลาด
 สำนักงานบังคับคีดจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ในเขตอำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2553
 กรมบังคับคดีร่วมเป็นห้องสมุดสาขา ของห้องสมุดเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม
 นัดตรวจบัญชีส่วนบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 เจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บริษัท ธรรมธานี จำกัด
 สถิติการผลักดันทรัพย์สินของกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ประจำปี 2553
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
 กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน
 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประปี พ.ศ.2553
 จัดตั้งสำนักงานบังคับดคีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เคลื่อนที่ปาย)
 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรภาค 1 ศึกษาดูงานกรมบังคับดคี
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บบส)
จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ราคาประเมินกว่า 531 ล้านบาท
 นัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนมกราคม 2553
 เจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูฯ บริษัท ที.ซี.เค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
 เจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูฯ บริษัท เค.วาย อินเตอร์-เทรด จำกัด


 
 
Web Browser Support : Internet Explorer