โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดี
            เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2551 กรมบังคับคดีได้มีการจัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดี และการวางทรัพย์แก่ประชาชน ประจําปี2551 รุ่นที่2 หลักสูตร รอบรู้เรื่องการบังคับคดี ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว