โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
           เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2551 กรมบังคับคดีได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Aword (PMQA) รุ่น 2 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี