Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หน่วยงานต่างประเทศ
 
 
 
 
 
 
     icon 1. เว็บไซต์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ

     icon 2. เว็บไซต์ขององค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ
            (International Association of Insolvency Regulators: IAIR)

     icon 3. เว็บไซต์ขององค์การระหว่างประเทศผู้ประกอบวิชาชีพล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
            (International Association of Restructuring Insolvency & Bankruptcy Professionals - INSOL)

     icon 4. เว็บไซต์ของคณะทำงาน ๕ ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย ภายใต้คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ
            (UNCITRAL)
     icon 5. เว็บไซต์รายงานของธนาคารโลกเรื่องผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจ
 
 

 
 
Web Browser Support : Internet Explorer