กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน้าหลัก / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment - ITA)
     ประจำปีงบประมาณ 2563
     ประจำปีงบประมาณ 2562
     ประจำปีงบประมาณ 2561
     ประจำปีงบประมาณ 2560
     ประจำปีงบประมาณ 2559
     ประจำปีงบประมาณ 2558
     ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562
รางวัลเลิศรัฐ
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2560
แผนบริหารความต่อเนื่องเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
     ประจำปี 2563
     ประจำปี 2556
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2555
คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2561
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management Quality Award : PMQA )
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
รายงานผลการวิจัยโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการบังคับคดี
     ประจำปีงบประมาณ 2563
     ประจำปีงบประมาณ 2562
     ประจำปีงบประมาณ 2561
การบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดี
     ประจำปี 2563
     ประจำปี 2562
     ประจำปี 2561
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
การพัฒนาการออกเอกสารทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
     แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
     แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
     แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562
     แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2561
     แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2559
     แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2558
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมมาภิบาล (TH)
Announcement of Legal Execution Department Intention to Manage Duty with Good Faith,Honesty,Equity and Transparency of Good Governance (Eng)