home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สาระน่ารู้กรมบังคับคดี
 
icon รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 icon

icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 icon

icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 icon

icon คู่มือแนวทางการกำหนดมาตราการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ icon

icon แนวปฏิบัติในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นผุ้ทำแผนและผุ้บริหารแผนของนิติบุคคล icon

icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 (แก้ไข) icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 icon

icon หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ icon

icon ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...... icon

icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 icon

icon กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา icon

icon กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 icon

icon หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา icon

icon หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด icon

icon กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 icon

icon แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 icon

icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560 icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 icon

icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ.2550 icon

icon กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545 icon

icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับวันที่ 6) พ.ศ.2544 icon

icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 icon

icon สสว.กับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย icon

icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 icon

icon ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2558 icon

icon มาตรฐานความโปร่งใสในการประเมินราคาทรัพย์ icon

icon ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557 icon

icon แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน icon

icon คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด icon

icon กฏกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2557 icon

icon การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และการดำเนินมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ icon

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 2 กระบวนการ ดังนี้

       icon 1.งานบังคับคดีแพ่ง (ระบบการจ่ายเงินส่วนได้ในคดีแพ่งผ่านระบบ e-payment) icon

       icon 2.งานบังคับคดีล้มละลาย (การดำเนินการสอบสวนสำนวนคำขอรับชำระหนี้) icon

icon มาตรฐานความโปร่งใส ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2  icon

icon โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี
ประจำปี พ.ศ.2557  icon


icon การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  icon

icon กฏระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557  icon

icon ประกาศยกเลิกการคืนภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ซื้อ และการชำระค่าอากรแสตมป์ icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2556 icon

icon จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินกรมบังคับคดี icon

icon แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขานุการกรม icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2555 icon

icon คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านการวางทรัพย์ icon

icon รายงานการคำนวณต้นทุนผลิต ประจำปีงบประมาณ 2554 (ฉบับแก้ไข) icon

icon แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม icon

icon แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) icon

icon กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2554 icon

icon มาตรฐานขั้นตอนการให้การบริการประชาชน เรื่อง การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย icon

icon ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด icon

icon กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 icon

icon รายละเอียดกฏกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง icon

icon การประกาศใช้กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 icon

icon แบบพิมพ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทะแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545 icon

icon กำหนดแบบพิมพ์คำขอและวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน icon

icon การวางหลักประกันและการขอคืนหลักประกัน icon

icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน icon

icon ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537 icon

icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี icon

icon คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี icon

icon ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด) icon

icon แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  icon

icon นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี  icon

icon วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน  icon

icon ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 icon

icon โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)  icon

icon คู่มือจัดทำรายงานสถิติคดีแพ่ง  icon

icon พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 488) พ.ศ.2552 (การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์) icon

icon สรุปผลการสัมมนาโครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง กระทรวงยุติธรรม icon

icon พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 icon

icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และ ระเบียบอื่น ๆ icon

icon พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 icon

icon การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ icon

icon บทความ เรื่อง"บังคับคดีรวมพลังทำดีเพื่อพ่อ" icon

icon การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) icon

icon มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี icon

icon การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว icon

icon โครงการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ : กรมบังคับคดีได้รับประโยชน์อย่างไร icon

icon พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับ Update ล่าสุด icon

 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,260สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,260สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,260สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,260สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,260
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,662สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,662สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,662สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,662สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,662สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,662