home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สาระน่ารู้กรมบังคับคดี
 
icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 icon

icon รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 icon

icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 icon

icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 icon

icon คู่มือแนวทางการกำหนดมาตราการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ icon

icon แนวปฏิบัติในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นผุ้ทำแผนและผุ้บริหารแผนของนิติบุคคล icon

icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 (แก้ไข) icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 icon

icon หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ icon

icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 icon

icon กรณีศึกษาเรื่องเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ในฐานเป็นผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา icon

icon กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 icon

icon หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา icon

icon หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด icon

icon กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 icon

icon แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 icon

icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี พ.ศ.2558 - 2560 icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 icon

icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ.2550 icon

icon กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545 icon

icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับวันที่ 6) พ.ศ.2544 icon

icon ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2522 icon

icon สสว.กับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย icon

icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 icon

icon ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.2558 icon

icon มาตรฐานความโปร่งใสในการประเมินราคาทรัพย์ icon

icon ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557 icon

icon แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน icon

icon กฏกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็นลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและกำหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.2557 icon

icon การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และการดำเนินมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ icon

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 2 กระบวนการ ดังนี้

       icon 1.งานบังคับคดีแพ่ง (ระบบการจ่ายเงินส่วนได้ในคดีแพ่งผ่านระบบ e-payment) icon

       icon 2.งานบังคับคดีล้มละลาย (การดำเนินการสอบสวนสำนวนคำขอรับชำระหนี้) icon

icon มาตรฐานความโปร่งใส ของกองบังคับคดีล้มละลาย 2  icon

icon โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี
ประจำปี พ.ศ.2557  icon


icon การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  icon

icon กฏระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557  icon

icon ประกาศยกเลิกการคืนภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ซื้อ และการชำระค่าอากรแสตมป์ icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2556 icon

icon จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินกรมบังคับคดี icon

icon แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเลขานุการกรม icon

icon รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ 2555 icon

icon คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านการวางทรัพย์ icon

icon รายงานการคำนวณต้นทุนผลิต ประจำปีงบประมาณ 2554 (ฉบับแก้ไข) icon

icon แนวทางและวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม icon

icon แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) icon

icon กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2554 icon

icon มาตรฐานขั้นตอนการให้การบริการประชาชน เรื่อง การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย icon

icon ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด icon

icon กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 icon

icon รายละเอียดกฏกระทรวงและประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง icon

icon การประกาศใช้กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 icon

icon แบบพิมพ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทะแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ.2545 icon

icon กำหนดแบบพิมพ์คำขอและวิธีการเกี่ยวกับการยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน icon

icon การวางหลักประกันและการขอคืนหลักประกัน icon

icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน icon

icon ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537 icon

icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี icon

icon คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี icon

icon ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด) icon

icon แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  icon

icon นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมบังคับคดี  icon

icon วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน  icon

icon ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 icon

icon โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)  icon

icon คู่มือจัดทำรายงานสถิติคดีแพ่ง  icon

icon พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 488) พ.ศ.2552 (การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์) icon

icon สรุปผลการสัมมนาโครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง กระทรวงยุติธรรม icon

icon พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 icon

icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และ ระเบียบอื่น ๆ icon

icon พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 icon

icon การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ icon

icon บทความ เรื่อง"บังคับคดีรวมพลังทำดีเพื่อพ่อ" icon

icon การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) icon

icon มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี icon

icon การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว icon

icon โครงการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ : กรมบังคับคดีได้รับประโยชน์อย่างไร icon

icon พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับ Update ล่าสุด icon

 
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,327สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,327สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,327สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,327สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,327
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,919สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,919สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,919สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,919สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,919สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,919สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,919
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th