Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สำนักบูรณาการและติดตามการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 
5.งานด้านบูรณาการ
   
               5.1 คณะกรรมการประสานงานและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการโครงสร้างพื้นฐานงานของรัฐ(คปช.)
               5.2 ผลการดำเนินงาน/แนวทาง เพื่อการดำเนินการตามแผนบูรณาการสร้างการรับรู้เพื่อความสามัคคีปรองดอง ปี 2561
               5.3 โครงการไทยนิยม
               5.4 แนงทางการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี(SME Support & Rescue Center : SSRC)
               5.5 เตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจงานการบังคับคดีทางปกครอง
   
   
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome