Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สำนักบูรณาการและติดตามการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 
3.แผนปฏิรูปประเทศ
   
 
 
               3.3 ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆกับภารกิจกรมบังคับคดี
             3.4 VDO แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
               3.5 ประเด็นปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
               3.6 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
   
   
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome