home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สำนักบูรณาการและติดตามการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
3. แผนปฏิรูปประเทศ
   
 
 
     3.3 ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆกับภารกิจกรมบังคับคดี
   3.4 VDO แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
     3.5 ประเด็นปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
     3.6 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
   
   
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,580สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,580สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,580สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,580สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,580
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,513สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,513สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,513สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,513สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,513สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,513