Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
English
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ
        กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมจัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การล้มละลายข้ามชาติ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการบังคับคดีล้มละลาย กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และระบบการดำเนินงานที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการล้มละลายข้ามชาติ และความเชื่อมโยงของระบบกฎหมายล้มละลายกับระบบทรัพย์หลักประกัน และเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบังคับคดีล้มละลาย ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
                  สรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
                  สรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer