Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
English
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ
        กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมจัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การล้มละลายข้ามชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการบังคับคดีล้มละลาย กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และระบบการดำเนินงานที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการล้มละลายข้ามชาติ และความเชื่อมโยงของระบบกฎหมายล้มละลายกับระบบทรัพย์หลักประกัน และเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบังคับคดีล้มละลาย ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
                  สรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
                  สรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
 
 
 Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome