ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
  คำร้องขอยึดทรัพย์สิน, ขับไล่, รื้อถอน (7)
2.
  คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์, การบังคับคดี (7)
3.
  แบบหนังสือค้ำประกันการจ้าง (หลักประกันสัญญา)
4.
  คำขอยึดทรัพย์ (แบบ 3)
5.
  คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด (แบบ 39)
6.
  หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์
7.
  ใบมอบฉันทะรับเงิน (แบบ 18)
8.
  ใบมอบฉันทะ
9.
  ใบมอบอำนาจ (ทั่วไป)
10.
  คำร้อง
11.
  ใบขอรับเงิน (แบบ 19) เอกสารหมายเลข 2
12.
  ใบรับเงินที่คู่ความรับไป (ล.48) เอกสารหมายเลข 3ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
  ใบมอบอำนาจ (ล.53)
2.
  คำขอรับชำระหนี้ (ล.29) (หน้าแรก)
 
  บัญชีรายละเอียดหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
  ในคำขอรับชำระหนี้
(หน้าที่สอง)
3.
  คำขอประนอมหนี้ (ล.17) (หน้าแรก)
 
  สัญญาค้ำประกัน (หน้าที่สอง)
4.
  คำร้อง (ล.54)
5.
  แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร เอกสารหมายเลข 4
ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
  คำร้อง (ว.3) (วางทรัพย์)
2.
  ใบมอบอำนาจ (ว.4) (วางทรัพย์)
3.
  คำร้องขอวางทรัพย์ (ว.1) (วางทรัพย์)(หน้าแรก)
  คำชี้แจง (วางทรัพย์)(หน้าที่สอง)ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (ฟ.19 คำขอเลือกผู้แทน)
Download
1.
  ฟ.19 บัญชีแนบท้ายรายละเอียดหนี้สิน
2.
  ฟ.19 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้
3.
  ฟ.19 คำขอเลือกผู้แทน 
4.
  ฟ.12 ใบมอบอำนาจ 
5.
  ฟ.31 คำร้อง 
6.
  ฟ.37 ใบมอบฉันทะ

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (ฟ.20 คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ)
Download
1.
  ฟ.20 คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
2.
  ฟ.20 บัญชีแนบท้ายรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สิน
             อันเป็นหลักประกันในสำนวนคำขอรับชำระหนี้
3.
  ฟ.20 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ในสำนวน
            คำขอรับชำระหนี้
4.
  ฟ.12 ใบมอบอำนาจ 
5.
  ฟ.31 คำร้อง 
6.
  ฟ.37 ใบมอบฉันทะ

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม (การจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน)
Download
1.
  จบ.1 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2.
  จบ.2 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีนิติบุคคล)
3.
  จบ.3 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
4.
  จบ.4 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีนิติบุคคล)
5.
  จบ.5 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีคณะบุคคล)
6.
  จบ.6 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีคณะบุคคล)
7.
  จบ.7 คำขอวางหลักประกันเฉพาะคดี
8.
  จบ.10 คำขอคืนหลักประกัน
9.
  จบ.11 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือบริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
10.
  จบ.12 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือบริหารแผน (กรณีนิติบุคคล)
11.
  จบ.13 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือบริหารแผน (กรณีคณะบุคคล)
12.
  แบบรายงานการตรวจสอบ
13.
  หนังสือค้ำประกัน

No.
Forms (Phor.20/1 Application for Debt Repayment
In Business Reorganisation.)
Download
1.
  Phor.20/1 Application for Debt Repayment In
                      Business Reorganisation.
2.
  Attachment of (Phor. 20/1) List of Debt and   
  Collateral Attached to the Application for Debt   
  Repayment in Business Organisation of ............
3.
  Phor.12/1 Power Of Attorney. 

 


ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
1.
  แบบหนังสือค้ำประกันการจ้าง (หลักประกันซอง)
2.
  แบบหนัีงสือค้ำประกันการซื้อขาย (หลักประกันซอง)
3.
  แบบหนังสือค้ำประำกันการจ้าง (หลักประกันสัญญา)
4.
  แบบหนังสือค้ำประกันการซื้อขาย (หลักประกันสัญญา)
5.
  แบบหนังสือค้ำประำำกันการจ้าง (หลักประกันการรับเงินค่าจ้่างล่วงหน้า)
6.
  แบบหนังสือค้ำประกันการจ้าง (หลักประกันการับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า)
7.
  แบบหนังสือค้ำประกันการซื้อขาย (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)
8.
  แบบหนังสือค้ำประกันการจ้าง (หลักประกันการเงินประกันผลงาน)
9.
  แบบหนังสือค้ำประกันการจ้าง (หลักประำกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ)
10.
  แบบหนังสือค้ำประกันการจ้าง (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ)
11.
  แบบหนังสือค้ำประกันการซื้อขาย (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ)


 
  *** หมายเหตุ ***
  • หากแบบฟอร์มใดเกิน 1 หน้ากระดาษ ให้จัดให้เป็น 1หน้ากระดาษ A4
  • หากแบบฟอร์มใดมีมากกว่า 1 หน้ากระดาษ ให้สั่งพิมพ์ในลักษณะหน้า/หลัง ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มที่ 6 และ 7
  • หากแบบฟอร์มใด ท่านกรอกข้อมูลได้ไม่เพียงพอ ให้ท่านกรอกใส่กระดาษเปล่ามา โดยให้ใช้กระดาษที่เท่ากัน
  • ห้าม มิให้มีการแก้ไขข้อความใด ๆ ลงไปในแบบฟอร์ม ให้ใช้ตามที่ได้กำหนดให้ไว้เท่านั้น
  •  
    สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th