Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน


     คดีที่อยู่ในการฟื้นฟู      คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู       สถิติ       บทความ      แบบฟอร์ม      ประกาศกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
    รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน                        ประกาศการจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน
    แนวปฏิบัติในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจฯ     กฏกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนฯ    ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
    ติดต่อ

 

ประกาศสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เรื่อง คำสั่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)


          สืบเนื่องจากวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือก ผู้บริหารแผนคนใหม่ของ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/๑ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งกระทรวงการคลัง โดยมี พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์, นายพละ สุขเวช, นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา, ดร. ทะนง พิทยะ และ นายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ของ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยให้กระทรวงการคลังหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและแผนฟื้นฟู เพราฉะนั้น อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแผนคนใหม่และผู้บริหารแผนชั่วคราวเริ่มและสิ้นสุด ในวันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว

          จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

(ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2546)

นางมานิดา อัตตนาถ

ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้


สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี
โทร. 0-2679-2525
โทรสาร 0-2679-2506
http://www.led.go.th
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome