Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน


     คดีที่อยู่ในการฟื้นฟู      คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู       สถิติ       บทความ      แบบฟอร์ม      ประกาศกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
    รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน                        ประกาศการจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน
    แนวปฏิบัติในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจฯ     กฏกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนฯ    ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
    ติดต่อ

 
 
ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 1 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 2 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 3 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 4 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 5 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 6 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 7 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 8 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 9 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 10 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 11 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 12 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 13 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 14 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 15 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 16 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 17 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 18 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 19 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 20 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 21 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 22 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 23 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 24 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 25 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 26 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 27 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 28 )
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 29)
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 30)
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 31)
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 32)
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 33)
คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 34)

 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome