กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : กรมบังคับคดี

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ


 
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
Mr. Kerdchoke Kasemwongjit
Deputy Director
 
นางสาวจันทิมา ศรีไกรยุทธ
นางสาวจันทิมา ศรีไกรยุทธ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจุฑามาศ ทำเพียร
นางสาวจุฑามาศ ทำเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญญามาศ บุญสร้าง
นางสาวธัญญามาศ บุญสร้าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวขวัญพัฒน์ ธรรมเที่ยงธรรม
นางสาวขวัญพัฒน์ ธรรมเที่ยงธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเป็นมาของกลุ่มงาน


   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ บัญญัติให้มาตราทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหร่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กรมกำหนดขึ้น โดยจะมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทำผิดทางวันัยและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณข้าราชการ มาตรา ๗๘ เรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดีได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการตั้งแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้ มีผลใช้บังคับ ตามคำสั่ง ที่ ๔๗/๒๕๕๓ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มงาคุ้มครองจริยธรรม ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อควบคุม กำกับ สืบสวนข้อเท็จจริง การฝ่าฝืนจริยธรรม และยังดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นอย่างที่ดีและคอยสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการ

ติดต่อกลุ่มงาน

02-881-4808
EthicsProtection@led.mail.go.th

เกี่ยวกับกลุ่มงาน


icon การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
icon การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
icon คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกรมบังคับคดี
icon ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครอง 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม


icon มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี พ.ศ. 2548
icon ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
icon ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี พ.ศ. 2553
icon แนวทางและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2555
icon จรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 2556
icon การดำเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
icon ข้อบังคับกรมบังคับคดีว่าด้วยจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี พ.ศ. 2558
icon จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561
icon พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
icon คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


icon แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
icon แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


icon แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
icon แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
icon แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
icon แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลประโยชน์ทับซ้อน


icon ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพยฺ์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
icon ประกาศของ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
icon คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส อย่างมีธรรมาภิบาล
icon Announcement of Legal Execution Department Intentiion to Manage Duty with Good Faith
icon สื่อประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon สื่อประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการประจำปี


ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561
icon ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562
icon ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ.
icon ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
icon ผลการรับทราบประมวลจริยธรรมฯ
icon ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ
icon ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
icon ผลการจัดกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563
icon สถิติเรื่องร้องเรียน
icon ผลการดำเนินการตามมาตรการประโยชน์ทับซ้อน
icon รายงานผลการทดสอบทับซ้อน 63
icon ผลการรับทราบประมวลจริยธรรม
icon ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon ผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
icon รายงานกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
icon ผลการดำเนินงานตามแผนป้องฯ
icon ผลการดำเนินงานตามแผนคุณธรรม
ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
icon ผลการรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ระเบียบ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมฯ และข้อบังคับของกรมบังคับคดี
icon ผลการดำเนินกิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
icon รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)

แจ้งรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ (สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีและส่วนภูมิภาค)


icon การลงนามรับทราบ ประกาศเจตนารมณ์กรมบังคับคดี เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
icon การลงนามรับทราบการบริหารงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2564
icon การลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมฯ และข้อบังคับของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
icon มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ 2564
icon กิจกรรมคนเด่นประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
icon สำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   - แบบฟอร์มสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด
   - แบบฟอร์มบุคคลต้นแบบ

สาระน่ารู้และเรื่องอื่นๆ


icon พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
icon ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
icon คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
icon หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
icon ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ

สื่อประชาสัมพันธ์


สื่อคุณธรรม จริยธรรม
icon พรหมวิหาร 4
icon อิทธิบาท 4
icon สังคหวัตถุ 4

สื่อภาพยนต์สั้น
icon ทางที่ต้องเลือก
icon ค่าของบ้าน