Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
                ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
                ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์ ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
                คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 330/2556 เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาสมควรขายในการ
                   ขายทอดตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
                   ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
                ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินราคาทรัพย์
                ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการกำนดราคาทรัพย์
                ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จรรยาสำหรับผู้ทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของกรมบังคับคดี ประกาศ
                   ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2556
                รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์
                คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 221/2558 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 27 เมษายน 2558
                คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 222/2558 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลง
                   วันที่ 27 เมษายน 2558
                ซักซ้อมควยามเข้าใจ เรื่อง "กรณีเข้าคณะกรรมการกำนดราคาทรัพย์"
Web Browser Support : Internet Explorer