สำนักงานหนองบัวลำภู ขอแจ้งว่าในขณะนี้โทรศัพท์ของหน่วยงานไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ในระหว่างประสานกับทางบริษัทฯ
เพื่อทำการแก้ไข หากประสงค์จะติดต่อกรุณา โทร. 081-9006371 .089-7103758 , 087-7222831  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ...

ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้ารับฟังการบรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  (10/09/60)

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 จะย้ายไปเปิดทำการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่  (01/06/60)
ตั้งอยู่ที่อาคารประชานิเวศ 1 สแควร์ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
โดยระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 จะทำการย้ายสำนวนและครุภันฑ์
แต่ยังคงเปิดทำการปกติ หากท่านมาติดต่อในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ...

บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย (28/07/60)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...