กรมบังคับคดี ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้ารับฟังการบรรยายสำนักอบศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
  (11/03/61)  
กรมบังคับคดี ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
  (14/12/60)  
บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องแจ้งให้มารับหลักทรัพย์คืน รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...