โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (23/07/60)
     ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับธนาคารออมสิน บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารซิติ้แบงก์ และ บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา โดยเชิญชวนให้ลูกหนี้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
     หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดติดต่อมายังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์ 0-2887-5072 และโทรสาร 0-2881-4816
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  (01/08/60)
บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  (06/08/60)
โดยตั้งอยู่ ณ ที่ทำการเลขที่ 208 หมู่ 12 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5488-2051-4 โทรสาร 0-5488-2055
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1) แจ้งขอยกเลิกเบอร์เดิมทั้งหมด (01/08/60)
ตามที่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารประชานิเวศน์ 1 สแควร์ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลหรือติดต่อ
สามารถติดต่อได้ที่ 02-0124200 (อัตโนมัติ 6 คู่สาย)
     - นิติกรงานยึดทรัพย์          ต่อ 102-103
     - นิติกรงานอายัด               ต่อ 202-203
     - นิติกรงานจำหน่าย           ต่อ 302-303
     - ตรวจสอบเงินอายัด          ต่อ 403-404
     - งานคำนวณ                    ต่อ 411-414
     - สอบถามหมายบังคับคดี     ต่อ 504
     - งานไกล่เกลี่ย                  ต่อ 600
โทรสาร สอบถามเหตุขัดข้อง/ธุรการ  02-0124202
โทรสาร ตามผลหมาย                     02-0124203
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ...

แผนที่การเดินทางไปสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (สบก.1) แห่งใหม่ คลิ๊กที่นี่...  (01/08/60)

ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้ารับฟังการบรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  (10/09/60)
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย (28/07/60)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...