dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันดังกล่าว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 2 - 30 เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันดังกล่าว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในวันที่ 1 เมษายน 2563, วันที่ 8 เมษายน 2563, วันที่ 22 เมษายน 2563, และวันที่ 29 เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันดังกล่าว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนเมษายน 2563 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2563, วันที่ 4 เมษายน 2563, วันที่ 9 เมษายน 2563, วันที่ 10 เมษายน 2563, วันที่ 21 เมษายน 2563, วันที่ 25 เมษายน 2563 และวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันดังกล่าว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในวันที่ 2 เมษายน 2563, วันที่ 4 เมษายน 2563, วันที่ 10 เมษายน 2563, วันที่ 16 เมษายน 2563, วันที่ 25 เมษายน 2563 และวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันดังกล่าว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2563, วันที่ 7 เมษายน 2563, วันที่ 21 เมษายน 2563 และวันที่ 28 เมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันดังกล่าว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ กรมบังคับคดี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อและลดโอกาสการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามจึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ในช่วงวันดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ...
dot pink ประกาศ!! ขณะนี้มีอีเมล์ปลอม โดยใช้ชื่อผู้ส่งมาจาก led.mail.go.th โดยในเนื้อหาอ้างให้กดตาม link เพื่อแก้หรือสแกนไวรัสในเครื่องของท่าน รบกวนให้ลบทิ้งไปทันที โดยห้ามทำตามคำแนะนำในอีเมล์นั้นเด็ดขาด
dot pink ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
dot pink รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ อ่านรายละเอียด..
dot pink ประกาศเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..
dot pink กรมบังคับคดี ขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...