dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 จะดำเนินการขายทอดตลาดตามที่มีกำหนดนัดขายไว้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ขอแจ้งให้ทราบว่า ศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ขอแจ้งให้ทราบว่า ศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ขอแจ้งให้ทราบว่า ศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 ขอแจ้งให้ทราบว่า ศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ขอแจ้งให้ทราบว่า ศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ ในเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 จึงของดการขายทอดตลาดทรัพย์ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิ๊กที่นี่...
dot pink การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink การติดต่องานหนังสือในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ กรมบังคับคดี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink ประกาศ!! ขณะนี้มีอีเมล์ปลอม โดยใช้ชื่อผู้ส่งมาจาก led.mail.go.th โดยในเนื้อหาอ้างให้กดตาม link เพื่อแก้หรือสแกนไวรัสในเครื่องของท่าน รบกวนให้ลบทิ้งไปทันที โดยห้ามทำตามคำแนะนำในอีเมล์นั้นเด็ดขาด
dot pink ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
dot pink รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ อ่านรายละเอียด..
dot pink ประกาศเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..
dot pink กรมบังคับคดี ขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...