Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
 
 
 
   
  กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและ
    ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
  การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
  การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
  การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
  การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
  การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
  การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
  การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
  การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
  การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
  การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
  การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
  ปกหน้า
  ปกหลัง
  คำนำ
  สารบัญ
   
 
   
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome