home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
คู่มือประชาชนจดทะเบียนผู้ทำแผน ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
ปกหน้า
ปกหลัง
คำนำ
สารบัญ
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,356สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,356สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,356สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,356สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,356
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,758สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,758สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,758สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,758สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,758สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,758