Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 

รายละเอียดกฏกระทรวง และประกาศอธิบดีกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง

      กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554 (เอกสาร PDF )

      กำหนดเว็บไซต์เพื่อโฆษณาประกาศขายทอดตลาด (เอกสาร PDF )

      แบบประกาศขายทอดตลาด ฉบับที่ 2 (เอกสาร PDF )

      การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ (เอกสาร PDF )

      กำหนดสถานที่ราชการเพื่อปิดประกาศขายทอดตลาด (เอกสาร PDF )

      วิธีการเสนอราคา (เอกสาร PDF )