ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
         สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
                 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
                 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
                 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
                 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
                 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
                 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
         สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560
                 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
         สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559
                 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
         สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558
                 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557
         สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2557
                 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2556
                 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
                 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2556
         สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
                 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2556
                 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556