Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
 
 
 
               คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้านการวางทรัพย์
               มาตรฐานขั้นตอนการให้การบริการประชาชน เรื่อง การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย
               คำแนะนำสำหรับจำเลยหรือลูกหนี้
               การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
               ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
               แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดีแพ่ง
               การประเมินราคาทรัพย์ใหม่
               การขยายระยะเวลาในการชำระราคา
               การจัดทำบัญชีรับ - จ่าย กันเงินในส่วนของเจ้าหนี้จำนอง
               การพิจารณาวันที่ถือว่ามีผลเป็นการปลดจากล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547
                  มาตรา 13
               ซักซ้อมความเข้าใจในการขายสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
               การปรับปรุงการบังคับคดี กรณีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์อาวุธปืน
               การกำหนดหลักประกันในการซื้อทอดตลาดทรัพย์
               ซักซ้อมความเข้าในในการขอรับเอกสารในการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายเงิน
               ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามคำสั่งกรมบังคับคดีเรื่องการกำหนดหลักประกันในการซื้อทอดตลาดทรัพย์
               ภาระหน้าที่ของเจ้าหนี้ในการสืบหาทรัพย์
               การยึดทรัพย์สิน
               แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน และจำหน่ายทรัพย์สิน
               การโอนกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
               การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผุ้ซื้อทรัพย์ของตนเองได้จากการ
                  ขายทอดตลาด
               แก้ไขแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ และแบบของหนังสือสัญญาซื้อขาย
               การยึดสังหาริมทรัพย์ กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษามีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัย
               แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน และจำหน่ายทรัพย์สิน
               แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน
               การขอลดเงินอายัด
 
 

 
 
Web Browser Support : Internet Explorer