กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
บันทึกข้อตกลง MOU : กรมบังคับคดี
บันทึกข้อตกลง MOU
บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านการบังคับคดี
กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
พิธีปฏิบัติ เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ กรมบังคับคดี (เพิ่มเติม) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
กรมบังคับคดี กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวางทรัพย์และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กับ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินการบังคับคดีอาญากับผู้ต้องโทษปรับและการบังคับตามสัญญาประกัน
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศขายทอดตลาดและผลการขายทอดตลาด
กรมบังคับคดี กับ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับคดีแพ่ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี กับ สำนักงานศาลยุติธรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย
กรมบังคับคดี กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
กรมบังคับคดี กับ สำนักงานประกันสังคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
พิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับ – ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการในการบังคับคดีแพ่ง
UIHJ (ENGLISH) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระทำความผิด
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
กรมบังคับคดี กับ บริษัท เอสอี ดิจิทอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ กับ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด "บิทคับ" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทเงินติดล้อจำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
กรมบังคับคดี กับ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ ทรีนีตี้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ ทิสโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวดต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาเชีย เวลท์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาเชีย พลัส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ .เออีซี จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกบอล จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
กรมบังคับคดี กับ กรมที่ดิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมบังคับคดี และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560
บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
กรมบังคับคดี และ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บันทึกความร่วมมือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
กรมบังคับคดี และ สำนักงานศาลปกครอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
บันทึกความร่วมมือในการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด
กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
กรมบังคับคดี และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
กรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบังคับคดี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
ศาลแพ่งธนบุรี และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
กรมบังคับคดี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
กรมที่ดิน และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลล้มละลาย และข้อมูลสมาชิก กบข.ที่มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย
กรมบังคับคดี และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากรสำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
กรมสรรพากร กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย
กรมสรรพากร กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
กรมบังคับคดี และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กรมบังคับคดี และ กองทัพเรือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
กรมบังคับคดี และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
กรมบังคับคดี กับ สำนักงานศาลปกครอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
บบส.สุขุมวิท จำกัด กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
กรมบัญชีกลาง และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ธนาคารกรุงศรีอยูธยาฯ และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2554
ธนาคารออมสิน และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้