home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
บันทึกข้อตกลง (MOU)
  icon บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
     icon กรมบังคับคดี กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “สำนักงาน กสทช.”
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
     icon กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  icon บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
     icon กรมบังคับคดี กับ กรมที่ดิน
     icon กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโกื จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
     icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ กรมบังคับคดี
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ระหว่าง กรมบังคับคดี กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  icon บันทึกความร่วมมือว่าด้วยความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ระหว่าง กรมบังคับคดี กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  icon บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง ระหว่าง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมบังคับคดี
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมบังคับคดี
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน(Fast Track) และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายระหว่าง กรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมบังคับคดี
  icon บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
     icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
     icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
     icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     icon กรมบังคับคดี และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี
     icon กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ กรมบังคับคดี
     icon สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ กรมบังคับคดี
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ
     icon กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กรมบังคับคดี
  icon บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     icon สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
     icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  icon บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
     icon กรมบังคับคดี และ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  icon บันทึกความร่วมมือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
     icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานศาลปกครอง
  icon บันทึกความร่วมมือในการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด
     icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  icon บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
     icon กรมบังคับคดี และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
     icon กรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
     icon กรมบังคับคดี และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
     icon กรมบังคับคดี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
     icon ศาลแพ่งธนบุรี และ กรมบังคับคดี
     icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
     icon สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
     icon หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  icon บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
     icon กรมที่ดิน และ กรมบังคับคดี
  icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลล้มละลาย และข้อมูลสมาชิก กบข.ที่มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย
     icon กรมบังคับคดี และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  icon บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย
     icon สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กับ กรมบังคับคดี
     icon กรมบังคับคดี และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     icon กรมบังคับคดี และ กองทัพเรือ
     icon กรมบังคับคดี และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
     icon กรมบังคับคดี กับ สำนักงานศาลปกครอง
     icon บบส.สุขุมวิท จำกัด กับ กรมบังคับคดี
     icon กรมบัญชีกลาง และ กรมบังคับคดี
     icon ธนาคารกรุงศรีอยูธยาฯ และ กรมบังคับคดี
     icon ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี
     icon ธนาคารออมสิน และ กรมบังคับคดี
     icon ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ กรมบังคับคดี
     icon ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี
     icon บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ กรมบังคับคดี
     icon บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ กรมบังคับคดี
     icon บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี
     icon บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี
     icon บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี
     icon บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี
     icon สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด และ กรมบังคับคดี
  icon บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
     icon สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี และ กองทุนประกันชีวิต
     icon สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี และ กองทุนประกันวินาศภัย
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,795สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,795สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,795สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,795สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,795
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,728สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,728สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,728สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,728สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,728สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,728