กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
บันทึกข้อตกลง MOU : กรมบังคับคดี
 บันทึกข้อตกลง (MOU)
พิธีปฏิบัติ เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 icon กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ กรมบังคับคดี
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวางทรัพย์และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
 icon สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กับ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินการบังคับคดีอาญากับผู้ต้องโทษปรับและการบังคับตามสัญญาประกัน
 icon สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด กับ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับคดีแพ่ง
 icon กรมบังคับคดีแห่งราชอาณาจักรไทย กับ สำนักงานเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐเซีย (Thai Version)
 icon กรมบังคับคดีแห่งราชอาณาจักรไทย กับ สำนักงานเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐเซีย (Russia Version)
 icon กรมบังคับคดีแห่งราชอาณาจักรไทย กับ สำนักงานเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐเซีย (English Version)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
 icon กรมบังคับคดี กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 icon กรมบังคับคดี กับ สำนักงานศาลยุติธรรม
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย
 icon กรมบังคับคดี กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 icon กรมบังคับคดี กับ สำนักงานประกันสังคม
พิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับ – ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 31 หน่วยงาน
บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการในการบังคับคดีแพ่ง
 icon (ENGLISH)
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระทำความผิด
 icon กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ กับ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด "บิทคับ"
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทเงินติดล้อจำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “สำนักงาน กสทช.”
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 icon กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 icon กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ ทรีนีตี้ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ ทิสโก้ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน))
 icon กรมบังคับคดี กับ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ แมวควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (หมาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวดต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาเชีย เวลท์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ อาเชีย พลัส จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ .เออีซี จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกบอล จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพเอ็ททีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย จำกัด)
 icon กรมบังคับคดี กับ กรมที่ดิน
 icon กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ กรมบังคับคดี
 icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ระหว่าง กรมบังคับคดี กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 icon บันทึกความร่วมมือว่าด้วยความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ระหว่าง กรมบังคับคดี กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 icon บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง ระหว่าง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมบังคับคดี
 icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมบังคับคดี
 icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน(Fast Track) และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายระหว่าง กรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 icon บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมบังคับคดี
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
 icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
 icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 icon กรมบังคับคดี และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี
 icon สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ กรมบังคับคดี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 icon กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ กรมบังคับคดี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ
 icon กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กรมบังคับคดี
บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 icon สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
 icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
 icon กรมบังคับคดี และ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บันทึกความร่วมมือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
 icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานศาลปกครอง
บันทึกความร่วมมือในการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด
 icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
 icon กรมบังคับคดี และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 icon กรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 icon กรมบังคับคดี และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 icon กรมบังคับคดี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 icon ศาลแพ่งธนบุรี และ กรมบังคับคดี
 icon กรมบังคับคดี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 icon สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
 icon หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
 icon กรมที่ดิน และ กรมบังคับคดี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลล้มละลาย และข้อมูลสมาชิก กบข.ที่มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย
 icon กรมบังคับคดี และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากรสำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 icon กรมสรรพากร กับ กรมบังคับคดี
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย
 icon กรมสรรพากร กับ กรมบังคับคดี
 icon สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กับ กรมบังคับคดี
 icon กรมบังคับคดี และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 icon กรมบังคับคดี และ กองทัพเรือ
 icon กรมบังคับคดี และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 icon กรมบังคับคดี กับ สำนักงานศาลปกครอง
 icon บบส.สุขุมวิท จำกัด กับ กรมบังคับคดี
 icon กรมบัญชีกลาง และ กรมบังคับคดี
 icon ธนาคารกรุงศรีอยูธยาฯ และ กรมบังคับคดี
 icon ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี
 icon ธนาคารออมสิน และ กรมบังคับคดี
 icon ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ กรมบังคับคดี
 icon ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี
 icon บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ กรมบังคับคดี
 icon บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ กรมบังคับคดี
 icon บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี
 icon บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี
 icon บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี
 icon บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี
 icon สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด และ กรมบังคับคดี
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
 icon สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี และ กองทุนประกันชีวิต
 icon สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี และ กองทุนประกันวินาศภัย
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
        WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,653สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,653สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,653สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,653สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,653สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,653   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,244สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,244สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,244สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,244สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,244สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,244สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,244
Copyright 2020 By Legal Execution Department