บันทึกข้อตกลง (MOU)
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมบังคับคดี
   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย ระหว่างกรมบังคับคดี และ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน(Fast Track) และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายระหว่างกรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลาย
ระหว่าง สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษากับกรมบังคับคดี
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมบังคับคดี
   บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand's Public Sector Collective Action
       Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ
       อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
      กบค. และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
          รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมบังคับคดี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
          หลักทรัพย์
      กบค. และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
      กบค. และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
      กบค. และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี
      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ กบค.
      สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ กบค.
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบ
       ปัญหาทางธุรกิจ
      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กบค.
   บันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
      กบค. และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
   บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
      กบค. และ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
   บันทึกความร่วมมือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
      กบค. และ สำนักงานศาลปกครอง
   บันทึกความร่วมมือในการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด
      กบค. และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
   บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี
      กบค. และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
      กบค. และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
      กบค. และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
      กบค. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
      ศาลแพ่งธนบุรี และ กบค.
      กบค. และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
      สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
      หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
      กรมที่ดิน และ กบค.
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลล้มละลาย และข้อมูลสมาชิก กบข.
       ที่มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย
      กบค. และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย
      กบค. และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
      กบค. และ กองทัพเรือ
      กบค. และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
      กบค. กับ สำนักงานศาลปกครอง
      บบส.สุขุมวิท จำกัด กับ กบค.
      กรมบัญชีกลาง และ กบค.
      ธนาคารกรุงศรีอยูธยาฯ และ กบค.
      ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ กบค.
      ธนาคารออมสิน และ กบค.
      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ กบค.
      ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ กบค.
      บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ กบค.
      บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ กบค.
      บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กบค.
      บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ กบค.
      บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กบค.
      บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และ กบค.
      สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด และ กบค.
   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กบค. และ กองทุนประกันชีวิต
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กบค. และ กองทุนประกันวินาศภัย