มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
   มติคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย ,กระทรวงและมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง