home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร / มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี / มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
  icon กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  icon กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม
  icon การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผ่านเว็บไซต์
  icon รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1
  icon การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  icon ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
  icon รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
  icon รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon การกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตั้งแต่ปี 2541 - ปัจจุบัน
  icon ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : ศูนย์กลางความโปร่งใสของระบบราชการ
  icon กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   บัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
  icon กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  icon การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
  icon หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
  icon หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  632สถิติผู้เข้าชมรายวัน  632สถิติผู้เข้าชมรายวัน  632   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,555สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,555สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,555สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,555สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,555สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,555สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,555
Copyright By Legal Execution Department