home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวม / ดัชนีแฟ้ม
ลำดับที่ รหัสแฟ้มข้อมูล แฟ้มที่ ชั้นที่จัดเก็บ รายละเอียดการจัดเก็บ หมายเหตุ
1 701 1 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
2 702 2 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
3 703 3 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
4 704 5 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - ข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อมูลเก่า)
5 901 9(1) 1 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ประจำเดือน)
- ผลผู้ชนะการเสนอราคา
6 902 9(2) 2 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - นโยบาย/การตีความ
7 903 9(3) 3 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - แผงงาน โครงการ งบประมาณรายจ่าย
8 904 9(4) 4 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8 - คำสั่งคดีแพ่ง
9 904 9(4)/1 5 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-3 - คำสั่งคดีล้มละลาย
10 904 9(4)/2 6 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - ระเบียบกรมบังคับคดี
11 905 9(5) 8 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ตามมาตรา 7 วรรค 2 (ไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง)
12 906 9(6) 9 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - สัญญาสัมปทาน
13 907 9(7) 1 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงฯ และมติที่ประชุม
14 907 9(7)/1 2 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
15 908 9(8) 3 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
16 908 9(8)/1 4 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6 - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
17 908 9(8)/2 5 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8 - ประกาศสอบ/ประกวดราคา
18 908 9(8)/3 6 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
19 908 9(8)/4 7 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
20 908 9(8)/4-1 8 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
21 908 9(8)/4-2 9 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-4 - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
22 908 9(8)/5 10 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
23 908 9(8)/6 11 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - ที่สาธารณะประโยชน์
24 908 9(8)/7 12 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
25 11(1) 1 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ
26 11(2) 2 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
27 11(3) 3 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือน)
28 11(4) 4 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - แบบคำร้อง/ทะเบียนผุ้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
29 11(5) 5 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
30 1 1 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-2 - การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
31 2 2 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
32 3 3 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-5 - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
33 4 4 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
hotline

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  WCAG 2.0 (Level AAA) 
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  422สถิติผู้เข้าชมรายวัน  422สถิติผู้เข้าชมรายวัน  422
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,832สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,832สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,832สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,832สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,832สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,832สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,832