Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
                      กฏหมาย/ประกาศ/คำสั่งการคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                       คำสั่งกรมบังคับคดี
                              คำสั่งที่ 225/2556 เรื่อง การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
                              คำสั่งที่ 825/2555 เรื่อง การกำหนดค่าเลี้ยงชีพของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
                              คำสั่งที่ 501/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน
                              คำสั่งที่ 84/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรณีถูกฟ้องบังคับจำนอง
                              คำสั่งที่ 81/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน (ยกเลิกคำสั่ง)
                              คำสั่งที่ 32/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายกรณีบังคับตามสิทธิเจ้าของหนี้มีประกันตามมาตรา 95
                              คำสั่งที่ 12/2554 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานคดีล้มละลายที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
                              คำสั่งที่ 546/2553 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
                              คำสั่งที่ 545/2553 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 489/2553 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 486/2553 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายกรณีบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 95 (ยกเลิก ข้อ 2 และข้อ 3)
                              คำสั่งที่ 378/2553 เรื่อง การพิจารณาและมีคำสั่งในสำนวนคดีล้มละลาย
                              คำสั่งที่ 96/2552 เรื่อง การปฏิบัติงานคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
                              คำสั่งที่ 267/2551 เรื่อง มอบหมายให้ลงนามแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในใบรับเงิน
                              คำสั่งที่ 115/2551 เรื่อง การสั่งจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายในคดี
                              คำสั่งที่ 109/2551 เรื่อง การปฏิบัติราชการกรมบังคับคดี
                              คำสั่งที่ 321/2550 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในส่วนกลาง
                              คำสั่งที่ 457/2549 เรื่อง การดำเนินคดีอาญาตามกฏหมายล้มละลาย
                              คำสั่งที่ 454/2549 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
                              คำสั่งที่ 452/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
                              คำสั่งที่ 451/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานสำนวนเพิกถอน สำนวนร้องขัดทรัพย์ สำนวนปฏิบัติตามสัญญา สำนวนหักกลบลบหนี้ สำนวนร้องกันส่วน
                              คำสั่งที่ 450/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนสาขาคดีแพ่ง
                              คำสั่งที่ 449/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนทวงหนี้
                              คำสั่งที่ 447/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้
                              คำสั่งที่ 446/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในสำนวนกิจการและทรัพย์สิน (ยกเลิก ข้อ 5.2 และข้อ 8)
                              คำสั่งที่ 445/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายในส่วนกลาง (ยกเลิก ข้อ 7, ข้อ 10.1 และข้อ 13.4.1)
                              คำสั่งที่ 393/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานคดีฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (ยกเลิก ข้อ 6.2 และข้อ 6.3)
                              คำสั่งที่ 392/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานสำนวนชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
                              คำสั่งที่ 336/2544 เรื่อง การส่งหมาย ประกาศ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดโดยทางไปรษณีย์
 
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,010สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,010สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,010สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,010สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,010
Web Browser Support : Internet Explorer