Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
                      กฏหมาย/ประกาศ/คำสั่งการบังคับคดีแพ่ง
                       คำสั่งกรมบังคับคดี
                              คำสั่งที่ 187/2559 เรื่อง การเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือสำหรับสังหาริมทรัพย์
                              คำสั่งที่ 186/2559 เรื่อง แบบสัญญาซื้อขาย
                              คำสั่งที่ 225/2558 เรื่อง กรณีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามหมายบังคับคดีของศาลชำนัญพิเศษ
                              คำสั่งที่ 545/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
                                                                 การบังคับคดีแพ่ง
                              คำสั่งที่ 4/2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน
                                                             ราคาทรัพย์
                              คำสั่งที่ 810/2556 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 809/2556 เรื่อง แบบหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์
                              คำสั่งที่ 808/2556 เรื่อง แบบสัญญาซื้อขาย
                              คำสั่งที่ 672/2556 เรื่อง การยึดอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน น.ส.3
                              คำสั่งที่ 220/2556 เรื่อง การงดเว้นการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 852/2555 เรื่อง การวางเงินของผู้มีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทน
                              คำสั่งที่ 830/2555 เรื่อง การส่งหมาย ประกาศ หนังสือ หรือเอกสารอื่นใดโดยทางไปรษณีย์
                              คำสั่งที่ 831/2555 เรื่อง การยึดทรัพย์สินให้เป็นไปตามลำดับในหมายบังคับคดี
                              คำสั่งที่ 636/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ตามกฏกระทรวง
                                                                 กำหนดหลักเเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการขายทอดตลาดทรัพย์ พ.ศ. 2554
                              คำสั่งที่ 456/2555 เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาสมควรขายในการขายทอดตลาด
                                                                 ในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
                              คำสั่งที่ 611/2554 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์
                              คำสั่งที่ 514/2554 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนส่วนภูมิภาค
                              คำสั่งที่ 513/2554 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม)
                              คำสั่งที่ 503/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 93/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้สูญหายหรือถูกรื้อถอน
                              คำสั่งที่ 77/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึดทรัพย์
                              คำสั่งที่ 75/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานของนิติกรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานบังคับคดี ส่วนย่อย
                              คำสั่งที่ 64/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 25/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์
                              คำสั่งที่ 545/2553 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 459/2553 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยของศาล
                              คำสั่งที่ 368/2553 เรื่อง การใช้แบบรายงานผลการส่งหมาย ประกาศ และหนังสือในการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
                              คำสั่งที่ 212/2553 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 85/2553 เรื่อง การปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานเดินหมาย
                              คำสั่งที่ 62/2552 เรื่อง การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
                                                               มูลค่าเพิ่ม
                              คำสั่งที่ 334/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์
                              คำสั่งที่ 333/2551 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 206/2551 เรื่อง การปฏิบัติราชการของสำนักงานบังคับคดีส่วนภูมิภาค
                              คำสั่งที่ 115/2551 เรื่อง การสั่งจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายในคดี
                              คำสั่งที่ 40/2550 เรื่อง การบังคับคดีเกษตรกร
                              คำสั่งที่ 578/2549 เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
                              คำสั่งที่ 455/2549 เรื่อง การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรับส่ง การเสนอความเห็น หรือคำสั่งคู่ความ
                                                                 หนังสือ หรือเอกสารต่างๆ
                              คำสั่งที่ 452/2549 เรื่อง การปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
                              คำสั่งที่ 306/2549 เรื่อง การรับเงินตามคำสั่งอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี กองอายัดทรัพย์สิน
                              คำสั่งที่ 454/2548 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
                              คำสั่งที่ 452/2548 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยึดทรัพย์
                              คำสั่งที่ 336/2544 เรื่อง การส่งหมาย ประกาศ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดโดยทางไปรษณีย์
 
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,009สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,009สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,009สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,009สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,009
Web Browser Support : Internet Explorer