โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงาน
   โครงสร้างองค์การ
   กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556